fbpx

Budžetski inspektor Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo

Budžetski inspektor Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16) , a na zahtjev Ministarstva finansija
Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo

6- 1239

Radno mjesto:
– Budžetski inspektor- 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Učestvuje u izradi godišnjeg programa rada Budžetskog inspektorata; obavlja
poslove nadzora i kontrole finansijskih i računovodstvenih dokumenata budzetskih korisnika,
vanbudžetskih fondova, pravnih i fizičkih korisnika sredstava iz budžeta, u skladu sa važećim
zakonima i podzakonskim aktima, propisanim procedurama i pravilima o provođenju
budžetskog nadzora; vrši finansijsku kontrolu osnovanosti i dokumentovanosti trošenja
budžetom odobrenih sredstava u tekućoj budžetskoj godini, a po nalogu Ministra i u
predhodnim godinama; vrši kontrolu ostvarenja i trošenja vlastitih prihoda budžetskih
korisnika te preduzima sve potrebne mjere u cilju spriječavanja nastupanja štetnih posljedica
zbog nepravilne primjene zakona i drugih propisa čije se izvšenje kontroliše; vodi upravni
postupak u poslovima budžetskog nadzora; svakodnevno usmeno, a jednom mjesečno
pismeno u elektronskoj formi izvještava Glavnog budžetskog inspektora o realizaciji
planiranih aktivnosti uključujući pojedinačne izvještaje o okončaniim poslovima budžetskog
nadzora i stepenu završenosti započetih budžetskih kontrola; budžetski nadzor provodi u
skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima kojima je propisan postupak i način
vršenja budžetskog nadzora, kao u skladu sa usvojenim procedurama o provođenju
budžetskog nadzora; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz
nadležnosti Ministarstva; u obavljanju svog posla dužan je da prati propise iz oblasti
finansija; ažurno i uredno vodi i čuva svu dokumentaciju koja se nalazi u radu do arhiviranja;
u obavljanju svojih poslova i zadataka dužan je da se rukovodi načelima utvrđenim Etičkim
kodeksom; obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog budžetskog inspektora; za svoj rad
odgovara Glavnom budžetskom inspektoru.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku
kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojeneprocedure vezane za sistem
upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet,
– tri godine radnog staža u struci
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI
KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7 , 71000 SARAJEVO
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, sa pozivom na broj: 886/19)”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.11.2019

Datum objave: 31.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.