fbpx

Čistačica – kurir Mostar

Ovaj oglas je istekao

U skladu sa članom 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05), po saglasnosti Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona broj : 01-1-02-781/21 od 22.03.2021. godine, direktor Arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje JAVNI  OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Arhivu Hercegovačko-nere

Čistačica – kurir Mostar

U skladu sa članom 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), po saglasnosti Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona broj : 01-1-02-781/21 od 22.03.2021. godine, direktor Arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI  OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na

neodređeno vrijeme u Arhivu

Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

  • Čistačica – kurir, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

Opis poslova :

  • održava čistoću u radnim i pomoćnim prostorijama, i depoima, kao i osnovnim sredstvima u prostorijama i depoima,
  • čisti depoe i građu kao, i knjižni fond u biblioteci,
  • stara se o sigurnosti i zaštiti prostorija i opreme (otvara i zatvara prozore, gasi svjetlo, zaključava vrata, prijavljuje sve uočene kvarove i sl.),
  • vrši kurirske poslove,
  • sudjeluje u akcijama sređivanja depoa i preuzimanja građe, dostavlja građu  državnim službenicima i namještenicima za obradu, te obavlja i druge poslove po nalogu direktora  i pomoćnika direktora,
  • za svoj rad odgovara sekretaru Arhiva.

Poslovi pomoćne djelatnosti: Pomoćni i tehnički poslovi.

Zvanje: Namještenik.

Posebni uslovi za poslove namještenik- čistačica – kurir  su:

Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Arhiva Hercegovačko- neretvanskog kantona:

  • Završena osnovna škola;
  • opća zdravstvena sposobnost.

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),

3. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi odnosno srednjoj školi,

4. Dokaz da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, što se dokazuje ovjerenom izjavom lica datom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovjerenom kod nadležnog općinskog organa uprave u mjestu prebivališta, ne starijom od tri mjeseca,

5. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine što se dokazuje izjavom lica datom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa uprave u mjestu prebivališta, ne starijom od tri mjeseca, 6. Prijava sa kratkom  biografijom, svojeručno potpisana, kontakt – telefon i adresa prebivališta.

Kandidati koji ostvaruju pravo na temelju člana 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK”, broj: 6/18) dužni su pored obavezne dokumentacije za prijavu na javni oglas, da dostave i dokaz o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona.

Napomena:

Kandidat koji bude primljen u radni odnos putem ovog oglasa dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca).

U slučaju da kandidat ne dostavi ljekarsko uvjerenje nakon prijema, bit će odabran slijedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Komisija za provođenje javnog oglasa, nakon što utvrdi da kandidati ispunjavaju opće i posebne uslove javnog oglasa, obaviti će usmeni intervju, o čijem će mjestu i terminu održavanja biti pismeno obaviješteni.

Sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama (računajući posljednji dan objave), lično ili putem pošte, preporučeno, na adresu:

Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

Trg 1. maja br. 17

88 000 Moostar

za Komisiju za provođenje javnog oglasa

za prijem namještenika – čistačica – kurir

– NE OTVARATI –

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.05.2021

Datum objave: 27.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.