fbpx

Član Nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za izbor Član Nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj

Član Nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03) i odluka Skupštine akcionara Željeznica Republike
Srpske a.d. Doboj, br. I-1.9913-1/20, I-1.9913-2/20 i I-1.9913-3/20, od
10.7.2020. godine, Komisija za izbor jednog člana Nadzornog odbora
Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj (ispred Akcijskog fonda i Fonda za
restituciju Republike Srpske), raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor jednog člana Nadzornog odbora Željeznica
Republike Srpske a.d. Doboj (ispred Akcijskog fonda i
Fonda za restituciju Republike Srpske)
I – Izborna pozicija:
– jedan član Nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj
(ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju Republike Srpske).
II – Mandatni period
Imenovanje izabranog kandidata vrši se na period do 27.5.2023. godine
prema uslovima, standardima i kriterijumima utvrđenim Odlukom Skupštine
akcionara Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj, broj: I-1.9913-2/20, od
10.7.2020. godine, i shodno drugim zakonskim propisima koji se odnose na
izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.
III – Opšti uslovi za učestvovanje kandidata u postupku izbora:
– da su stariji od 18 godina,
– da su državljani BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj,
– da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja javnog oglasa za izbor ovog organa,
– da nisu osuđivani za krivično djelo i da se protiv njih ne vodi krivični
postupak,
– da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj
Jugoslaviji,
– da nisu članovi izvršnog organa u političkoj stranci ili članovi organa
zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti i članovi upravnog, odnosno nadzornog odbora preduzeća ili bilo kojeg drugog oblika organizovanja koje se bavi
istom djelatnošću,
– da nemaju privatni (fi nansijski) interes u preduzeću,
– da nisu zaposleni u preduzeću.
IV – Posebni uslovi za učestvovanje kandidata u postupku izbora:
– da imaju najmanje završenu visoku stručnu spremu tehničke, pravne
ili ekonomske struke,
– da imaju najmanje pet godina radnog iskustva,
– da poznaju problematiku rada Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj,
– da poznaju sadržaj i način rada organa Akcionarskog društva.
V – Dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu:
– dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske – BiH (ne starije od tri
mjeseca),
– izjava da nisu otpušteni sa posla zbog izrečene disciplinske mjere,
– izjava da nisu osuđivani za krivična djela,
– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca),
– izjava da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u
bivšoj Jugoslaviji,
– izjava da nisu članovi izvršnog organa u političkoj stranci ili članovi
organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti, te članovi upravnog i nadzornog odbora, akcionarskog društva ili bilo koje druge vrste organa u privrednom društvu koje se bavi istom djelatnošću,
– izjava da nemaju privatni interes u Željeznicama Republike Srpske a.d.
Doboj,
– diploma,
– dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde i uvjerenja poslodavca, radna knjižica i sl.),
– kratka biografi ja, uz poseban osvrt na podatke o traženom radnom iskustvu, poznavanju organizacije, problematike rada i funkcionisanja Željeznica
Republike Srpske a.d. Doboj i poznavanju načina rada akcionarskih društava,
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti pribaviće naknadno kandidat koji bude imenovan na poziciju člana Nadzornog odbora.
Napomena: sva dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenim foto-kopijama, mora biti složena utvrđenim redom, a posebne izjave kandidata
moraju biti i ovjerene kod nadležnog organa lokalne uprave.
VI – Način i rok za podnošenje prijave:
– prijava sa naznačenim imenom i prezimenom, prebivalištem, kontakt
brojem telefona, te dokumentacijom iz tačke V dostavlja se lično ili preporučenom poštom, na adresu: Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj, Ulica
Svetog Save broj 71, 74 000 Doboj,
– prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznačenim imenom i prezimenom kandidata, kao i naznakom: Komisija za izbor jednog člana
Nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj,
– rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja
ovog javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
VII – Ostale odredbe:
– prijave koje nisu dostavljene u skladu sa odredbama ovog javnog konkursa neće se razmatrati,
– prijave sa dostavljenom dokumentacijom ne vraćaju se kandidatima
nakon završetka postupka,
– sa svim kandidatima koji zadovolje uslove propisane ovim javnim
konkursom Komisija za izbor obaviće usmeni intervju, a o mjestu i vremenu
održavanja intervjua kvalifi kovani kandidati biće blagovremeno obaviješteni,
– kandidati sa kojima ne bude kontaktirano od strane Komisije za izbor
u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u
“Službenom glasniku Republike Srpske” mogu smatrati da njihova prijava
nije uzeta u razmatranje, te se mogu u dodatnom roku od 15 (petnaest) dana
pisanim putem obratiti Komisiji i tražiti pojašnjenje o razlozima neprihvatanja njihove prijave,
– nakon obavljenog intervjua Komisija za izbor dostaviće Skupštini
akcionara Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj listu kandidata sa preporukom za izbor, a taj organ nadležan je za konačan prijedlog najboljeg
kandidata,
– Komisija za izbor će svoj rad završiti u roku od 30 (trideset) dana od
dana objavljivanja ovog javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike
Srpske”.
Broj: I-1.9913-4/20
13.7.2020. godine Predsjednik Komisije,
Doboj Tanja Pobrić, s.r.

Izvor: Službeni Glasnik Republike Srpske broj 72 od 23.07.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.08.2020

Datum objave: 23.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.