fbpx

Daktilograf Foča

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Foči

Daktilograf Foča

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U FOČI

JAVNI OGLAS
Za prijem na radno mjesto na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca:

1. Daktilograf……….izvršilac 1

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
-da nije otpuštan iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa.

Posebni uslovi:
-završena srednja škola društveno-tehničkog smjera
-poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi 4. stepena složenosti i ovjerenu kopiju serifikata o završenom osnovnom kursu i osposobljenosti za rad na računaru
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
-za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 6. svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom oglasu na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih knadidata, a izabrani kandidati su obavezni dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – daktilo testiranje, provjeru rada na računaru koja će se vršiti u skladu sa aktima suda , kao i razgovor a o čemu će kandidati biti obaviješteni preko oglasne table suda ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana o dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.
Prijave na oglas zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Osnovni sud Foča, Ulica Njagoševa 25, 73300 Foča.
Neblagovremene,nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.09.2020

Datum objave: 02.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.