fbpx

Daktilograf Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 77. istog zakona predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov raspisuje JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Daktilograf Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
Osnovni sud u Prijedoru
ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6
79101 Prijedor

Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 77. istog zakona predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru Danijela Elenkov raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I-Naziv i opis radnog mjesta

1.„Daktilograf“………2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme

Opis poslova: učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima, postupa kao asistent sudiji kroz CMS sistem, vrši daktilografske poslove po
diktatu na kompjuteru ili eventualno pisaćoj mašini, postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunnskih sredstava suda, veže podneske putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu, vrši sravnjivanje izvršenog prepisa i otklanjanje eventualno uočenih grešaka u kucanju, popunjava odgovarajuće obrasce, rješenja o naknadama svjedocima, blagovremeno prijavljuje potrebu za kancelarijskim materijalom, vodi dnevnik rada o obavljenim poslovima u toku dana, zamjenjuje druge daktilografe i radnike u prijemnoj kancelariji u slučaju opravdane odsutnosti ili bolesti, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda ili sekretara suda.

2.„Spremačica“……………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Opis poslova: vrši svakodnevno čišćenje prostorija i inventara u zgradi suda, vodi računa o prozračnosti prostorija, osigurava da su poslije radnog vremena sve prostorije u zgradi zaključane, svjetla pogašena, oticanje vode zatvoreno i električni uređaji isključeni, vrši čišćenje i održavanje prostora ispred i iza zgrade suda, jedanput mjesečno vrši trebovanje materijala za čišćenje, prijavljuje sekretaru kvarove, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

3.„Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima“ -jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme
-Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično tako i one pristigle poštom,izdaje potvrdu o prijemu,kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom,predaje novoformirani predmet referentu za upravljanje predmetima,predaje sve registrovane podneske referentu za upravljenje predmetima kako bi ih ovaj uložio u spise,kreira novu fazu u postojećem predmetu i postupa na isti način kao sa novoformiranim predmetom; tj. predaje ga referentu za upravljanje predmetima,iznošenje starih predmeta (neregistriranih u CMS) za odgovarajući scontro unutar svojih dosadašnjih referata,obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika, sekretara i rukovodioca pisarnice,stara se o čuvanju i rukovanju omotima spisa predmeta i konzistentnošću njihovog sadržaja, priprema spise predmeta za dnevno preuzimanje od strane daktilografa: otvara kroz CMS izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za sljedeći dan sudijama i stručnom saradniku, na osnovu istog vrši identifikaciju spisa predmeta na policama i sortiranje istih po sudijama i stručnim saradnicima, dodaje novozaprimljene predmete koje je prethodno odradio referent za unos dokumenata, provjerava da li je na listi došlo do promjena usljed dnevnih aktivnosti ostalih radnika u sudu i nakon sravnjavanja odobrava da daktilograf može preuzeti predmete za naredni dan, ulažu podneske i dostavnice, davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima,vodi upisnike i imenike predmeta koji se ne vode u CMS-režimu (Kps i Kpp), vrši poslove pripreme statističkih izvještaja, izrađuje odgovarajuće izvještaje i vodi evidenciju o podacima za izvještaje,vrši kopiranje spisa predmeta ili druge slične operacije,i drugi poslovi po nalogu predsjednika suda, sekretara suda i rukovodioca pisarnice.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II-Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati :
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske
-da je stariji od 18 godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

III-Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena upravna, ekonomska škola ili gimnazija, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Završena osmogodišnja škola

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
SSS, završena srednja škola društvenog smjera u četvorogodišnjem trajanju, IV stepen, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

IV-Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-diplomu o završenoj stručnoj spremi (za radno mjesto pod rednim br. 2 svjedočanstvo o završenom osnovnom vaspitanju i obrazovanju),
-uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu (samo za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 3 ),
– ličnu kartu ili pasoš,

Izabrani kandidati dostavljaju u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda originale ili ovjerene foto-kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju koji sprovodi Komisija za izbor, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni pismenim ili u slučaju većeg broja prijava putem kontakt telefona kandidata.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.