fbpx

Daktilograf Teslić

Na osnovu člana 48. stav 2. i člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/2012, 44/2015 i 100/2017), člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 9/2014 ... 6/2019) i člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/2016, i 66/2018) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnmom sudu u Tesliću, predsjednica Osnovnog suda u Tesliću Ljiljana Mikanović objavljuje, JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

Daktilograf Teslić

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U TESLIĆU
KARAĐORĐEVA 9
74 270 TESLIĆ

Na osnovu člana 48. stav 2. i člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/2012, 44/2015 i 100/2017), člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 9/2014 … 6/2019) i člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/2016, i 66/2018) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnmom sudu u Tesliću, predsjednica Osnovnog suda u Tesliću Ljiljana Mikanović objavljuje,

JAVNI OGLAS
ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

I SUDSKI IZVRŠILAC ……….. 1 (jedan) izvršilac,
II DAKTILOGRAF ……………………1 (jedan) izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-da je punoljetan,
-da je državljanin BiH,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

POSEBNI USLOVI ZA UPRAŽNjENO RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM I (SUDSKI IZVRŠILAC) :
-završena srednja škola IV stepen,
-položen stručni ispit,
-položen vozački ispit „B“ kategorije,
-6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

POSEBNI USLOVI ZA UPRAŽNjENO RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM II (DAKTILOGRAF) :
-završena srednja škola,
-poznavanje rada na računaru,
-6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Radni odnos se zasniva na NEODREĐENO vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
Uz prijavu na oglas, sa kratkom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglasa, koji moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne stariji od 6 mjeseci, lično ili poštom na adresu: Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9., u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju primljeni kandidati, prije stupanja na rad.
Sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove predviđene oglasom, obavit će se intervjui, a sa kandidatima za upraženjeno radno mjesto pod II (daktilograf) i provjera radnih sposobnosti-testiranje na računarima, u skladu sa aktima suda, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonom, na broj kontakt telefona, koji su dužni navesti u prijavi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.