fbpx

Daktilograf Teslić

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Tesliću

Daktilograf Teslić

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U TESLIĆU
КARAĐORĐEVA 9
74 270 TESLIĆ

JAVNI OGLAS
ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

DAКTILOGRAF ………. 1 (jedan) izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti:
da je punoljetan,
da je državljanin BiH,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
da ima opštu zdravstvenu sposobonost.

Posebni:
završena srednja škola,
poznavanje rada na računaru,
6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Radni odnos se zasniva na NEODREĐENO vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Uz prijavu na oglas, sa kratkom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglasa i to:
-Izvod iz Matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Uvjerenje o neosuđivanosti,
-Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
-Ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školi,
-Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
-Potvrda o o radnom iskustvu, izdata od poslodavca,

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja primljeni kandidat, prije stupanja na rad.
Sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove predviđene oglasom, obaviće se intervjui i provjera radnih sposobnosti – testiranje, koje će se vršiti na računarima, u skladu sa aktima suda, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonom, na broj kontakta, koji su dužni navesti u prijavi.

Prijave s prilozima mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Osnovni sud u Tesliću ulica Кarađorđeva broj 9., u roku od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.06.2020

Datum objave: 03.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.