fbpx

Defektolog Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 106. stav 1. i člana 132. stav 3. tač. 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 ) i člana 113. i člana 139. stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) , a u vezi sa članom 33. stav 3. tačka 15) Statuta JU Centar „Sunce“ Prijedor, broj 894/20 od 20.10.2020. godine, direktor JU Centar „Sunce“ Prijedor, raspisuje JAVNI KONKURS za popunu pražnjenog radnog mjesta

Defektolog Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
JU Centar „Sunce“ Prijedor
Kralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor.
Broj: 372/21

Na osnovu člana 106. stav 1. i člana 132. stav 3. tač. 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 ) i člana 113. i člana 139. stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) , a u vezi sa članom 33. stav 3. tačka 15) Statuta JU Centar „Sunce“ Prijedor, broj 894/20 od 20.10.2020. godine, direktor JU Centar „Sunce“ Prijedor, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu pražnjenog radnog mjesta

1. Defektolog – stručni saradnik, sa punim radnim vremenom, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, kao lice sa radnim iskustvom u struci u trajanju od najmanje 1 godine i položenim stručnim ispitom za radu u vaspitno – obrazovnom procesu.

Za navedeno radno mjesto pod rednim brojem 1. traži se lice sa radnim iskustvom u struci u trajanju od najmanje 1 godine, koje posjeduje položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu radi obavljanja poslova za potrebe poslodavca van prostorija poslodavca JU Centar „Sunce“ Prijedor u smislu opisanih poslova kao poslova za obavljanje istih u sjedištu poslodavca, kao i u Kancelariji resursnog centra u Trebinju, gdje će za potrebe poslodavca neposredno obavljati poslove u prostoru JU OŠ „Vuk Karadžić“ Trebinje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16,66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. stav 2. i 3. i članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik RS“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 102. stav 4. i članom 105. stav 2. tačke 1.,2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, 41/18, 35/20 i 92/20).
U pogledu stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „Službeni glasnik RS“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos :
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban ( uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)
– da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja dece ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20 i 63/20) i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20 i 92/20) i članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos
-da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240ECTS bodova ili ekvivalent, sve u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „Službeni glasnik RS“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ).

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18, 26/19 ), i u skladu sa Pravilnikom o postupku prijema u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( “Službeni glasnik RS“, broj 24/19), a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:
-prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
-vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
-rezultati ostvareni na intervjuu i testu
-dužina radnog staža.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
-ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa)
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 24/19), kao i člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) i člana 6. Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19) i to:
-ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa
-uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta.
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje kojim se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi
– uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
-Uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju kandidata za prijem radnika u radni odnos će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar „Sunce“ Prijedor, 07. 05.2021. godine (petak) sa početkom u 10:00 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavau uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.
Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.
Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar „Sunce“ Prijedor: Kralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.