fbpx

Defektolog – stručni saradnik Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 106. stav 1. i člana 132. stav 3. tač. 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 113. i člana 139. stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), a u vezi sa članom 46. stav 3. tačka 15) Statuta JU Centar “Zaštiti me“ Banja Luka, broj 3018/20 od 15.12.2020. godine, direktor JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka raspisuje J A V N I K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta

Defektolog - stručni saradnik Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka
Ul.Poljokanov park bb
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 106. stav 1. i člana 132. stav 3. tač. 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 113. i člana 139. stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), a u vezi sa članom 46. stav 3. tačka 15) Statuta JU Centar “Zaštiti me“ Banja Luka, broj 3018/20 od 15.12.2020. godine, direktor JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

I Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kako slijedi:

1. Defektolog – stručni saradnik, sa punim radnim vremenom, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, kao lice sa radnim iskustvom u struci u trajanju od najmanje 1 godine

Za navedeno radno mjesto pod rednim brojem 1. traži se lice sa radnim iskustvom u struci u trajanju od najmanje 1 godine, koje posjeduje položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu radi obavljanja poslova za potrebe poslodavca van prostorija poslodavca JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka u smislu opisanih poslova kao poslova za obavljanje istih u sjedištu poslodavca, kao i u Kancelariji resursnog centra u Istočnom Novom Sarajevu, gdje će se za potrebe poslodavca neposredno obavljati poslovi u prostoru JU OŠ „Sveti Sava“ Istočno Novo Sarajevo.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti i posebni uslovi:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 102. stav 4. i 105. stav 2. tačke 1), 2) i 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), te članom 104. stav 2. i stav 3., članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 24/19), i uslovima predviđenim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19)
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
-da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, obavezni su dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 24/19), kao i člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) i člana 6. Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19);

-za radno mjesto pod rednim brojem 1 – Defektolog – stručni saradnik: ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent tome, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 )
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu.
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepena stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20 i 92/20) i članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci
u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, 35/20 i 63/20) i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 24/19) i
Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19);

III Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 07.05.2021.godine (petak) u 10 časova u prostorijama JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka obaviće se testiranje i intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
V Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
VI Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
VII Prijave slati na adresu: Javna ustanova Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, Poljokanov park bb, 78 000 B.Luka,
sa naznakom “Za konkurs” putem pošte ili dostaviti lično na protokol JU Centar “Zaštiti me“ Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.