fbpx

Defektolog, stručni saradnik Derventa

Ovaj oglas je istekao

K o n k u r s za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Defektolog, stručni saradnik Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
JU CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNjAMA U RAZVOJU “BUDUĆNOST” DERVENTA
STEVANA NEMANjE 12
74 400 DERVENTA

K o n k u r s
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Defektolog, stručni saradnik, jedan izvršilac – Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije; diplomirani defektolog; specijalni pedagog; specijalni edukator i rehabilitator; diplomirani edukator i rehabilitator; socijalni pedagog; za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, ili ekvivalent, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, za rad u kancelariji Resursnog centra, u prostoriji JU OŠ „Vuk Karadžić“ Bijeljina, Područno odjeljenje Ledinci.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.glasnik Republike Srpske“ broj 1/2016 i 66/2018), kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa čl. 104., 106. stav 4. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS-e“, 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 6. stav 1. tačka d. podtačka 1. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl.RS“, broj 77/09, 86/10, 25/2014 i 76/2015).
Opis poslova:
Pružanje stručne pomoći predškolskoj ustanovi ili osnovnoj školi prilikom opservacije i procjene djece ili učenika kod kojih je uočeno odstupanje od tipičnog razvoja; pružanje pomoći pri izradi individualnih obrazovnih programa u predškolskim ustanovama i osnovnim školama; izvođenje obavezne individualne i grupne vannastavne aktivnosti za učenike u inkluzivnom vaspitanju i obrazovanju; obavljanje individualnog defektološkog rada; vršenje adaptacije didaktičkih sredstava, materijala i igre za rano učenje za djecu sa smetnjama u razvoju, udžbenika i obrazovnih materijala za učenike sa smetnjama u razvoju; sprovođenje obuke za upotrebu asistivnih tehnologija u obrazovanju; organizovanje seminara i obuke za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskim ustanovama i osnovnim školama; obavljanje savjetodavnog rada sa roditeljima; vršenje i drugih poslova koji su u interesu poboljšanja položaja djece i učenika sa smetnjama u razvoju koja borave u predškolskoj ustanovi ili pohađaju osnovnu školu.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) sa biografijom i brojem kontakt telefona, kandidati su dužni dostaviti:
Dokaze o ispunjavanju opštih uslova:
a) da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, to se dokazuje izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
d) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava
đ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (uvjerenje iz tačke d) i đ) konkursa, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova, kandidat dostavlja i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje,
7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca),
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI),
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca).
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 07.05.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Centra.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole. Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.
Ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili poštom na adresu JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“, Stevana Nemanje broj 12, 74400 Derventa, sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“ ili poštom na istu adresu.
Kontakt telefon: 053/333-340; 331-876;
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Glas Srpske».

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.