fbpx

Dipl. inžinjer lab. tehnologija, Radnik na održavanju tehničke opreme i uređaja Konjic

Ovaj oglas je istekao

JU Opća bolnica Konjic

Dipl. inžinjer lab. tehnologija, Radnik na održavanju tehničke opreme i uređaja Konjic

Na osnovu člana 17. Statuta JU Opća bolnica Konjic, člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH broj:26/16 i 89/18), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK (Službene novine HNK broj:4/19 i 5/20), člana 3. Pravilnika o proceduri i kriterijima za prijem u radni odnos u JU Opća bolnica Konjic broj: U.O.02-12-266/2019 od 27.10.2019. godine i odluke broj: 01-04-610/2021, Direktor JU Opća bolnica Konjic, raspisuje

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 1. Dipl. inžinjer lab. tehnologija u Odsjeku za transfuziju, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac
 2. Radnica na održavanju higijene – spremačica, na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac
 3. Radnik na održavanju tehničke opreme i uređaja, na određeno vrijeme – 1 izvršilac
 4. Radnik na poslovima pripreme hrane u kuhinji, na određeno vrijeme – 1 izvršilac

Opći uslovi za sve pozicije:

 • Da je državljanin BiH
 • Da je stariji od 18 godina
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavlju
 1. Pozicija: Dipl. inžinjer laboratorijskih tehnologija

Posebni uslovi:

 • VSS završen fakultet zdravstvenih studija- dipl.ing.laboratorijske tehnologije
 • Položen stručni ispit
 • Da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana rada na poslovima stručnog zvanja u Transfuziji (Transfuzijski centar ili Odsjek za transfuziju)
 • Licenca za samostalan rad

Opis poslova:

Radi na usavršavanju organizacije i prikupljanja krvi davalaca.Preduzima sve poslove u vezi kolekcije i konzervacije krvi. Rukovodi radom ekipe na terenu i učestvuje u programu prikupljanja krvi. Neposredno učestvuje u specijalisticko-konsultativnim pregledima. Radi u laboratoriji za koagulaciju i daje uputstva o uvođenju novih metoda u cilju unapređenja rada. Prati savremena dostignuća u oblasti transfuziologije i primenjuje ih u praksi. Radi na kompletnoj obradi uzete krvi, kao i u laboratoriji za koagulaciju i prenatalne zaštite trudnica. Uzima krv za rutinske i specificne analize i testove i radi na izvođenju imunohematoloških analiza. Prima trebovanja za krv i derivate i radi testove podudarnosti u pripremi krvi za transfuziju. Priprema odgovarajuće produkte od krvi. Vodi neophodnu medicinsku dokumentaciju. Radi i druge poslove iz domena svoje stručne spreme.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Odsjek za transfuziju

Radno vrijeme: redovno, 7,30 sati dnevno, posebni oblici rada : turnus i pripravnost

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova kandidati za poziciju 1. su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Potvrda od prethodnog poslodavca da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere
 • Diploma o završenoj VSS
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu
 • Licencu za samostalan rad

2. Pozicija: Radnica na održavanju higijene-spremačica

Posebni uslovi:

 • NK
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana

Opis poslova pozicija 2:

Radi na održavanju higijene radnih prostorija, bolesničkih soba – odeljenja, hodnika, čekaonica i nus prostorija. Pere i čisti vrata i prozore. Održava čistoću u dvorištu oko zgrade. Prenosi materijal za održavanje higijene. Po potrebi i po nalogu glavnog tehničara odeljenja nosi prljav veš sa odeljenja a donosi čist. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic,

Radno vrijeme: redovno, 7,30 sati dnevno, 1. i 2. smjena

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova kandidati za poziciju 2. su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Uvjerenje o završenoj osnovnoj školi
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu

3. Pozicija: Radnik na održavanju tehničke opreme i uređaja

Posebni uslovi:

 • SSS- elektrotehničar
 • Radno iskustvo na istim poslovima od minimalno godinu dana

Opis poslova pozicija 3: Radi na poslovima popravke aparata i uređaja. Radi na poslovima elektroinstalacija. Kontroliše aparate i uređaje, kontroliše i održava cjelokupnu električnu instalciju. Pomaže ostalim profilima radnika-struke, popravke aparata i uređaja iz domena njhoviih profila. Vrši i ostale poslove iz elektro struke po nalogu pretpostavljenog. Vodi radne naloge o utrošku materijala, radnog vremena i redovno ih predaje nadležnom. Za vrijeme trajanja grijne sezone (15.10.- 15.04.) obavlja poslove loženja i čišćenja kotlova i opreme u kotlovnici. Duži se inventarom i opremom sa kojom rukuje, pridržava se mjera bezbjednosti i zdravlja na radu. Obavlja i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu pretpostavljenog.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do godinu dana.

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Tehnička služba

Radno vrijeme: 37,50 sati sedmično

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova kandidati za poziciju 3. su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Diploma o završenoj SSS
 • Dokaz o radnom iskustvu

4. Pozicija: Radnik na poslovima pripreme hrane u kuhinji

Posebni uslovi:

 • NK
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana na istim ili sličnim poslovima u kuhinji

Opis poslova pozicija 4: Čisti povrće i voće za pripremanje hrane, obavlja poslove donošenja namirnica, pere posuđe i održava higijenu radnih površina. Obavlja poslove kafe kuharice, služi kafu, čaj na stručnom kolegiju, Obavlja i druge poslove po nalogu šefa kuhinje.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do godinu dana.

Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Bolnička kuhinja

Radno vrijeme: redovno, 7,30 sati dnevno, 1. i 2. smjena

Kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova kandidati za poziciju 4. su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž)
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS)
 • Uvjerenje o završenoj osnovnoj školi
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca i ne podliježu vraćanju.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“ broj: 6/18).

Dokaz da kandidat ima status lica na koje se primjenju odredbe iz člana 18. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK je: Rješenje, potvrda, uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva.

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Kandidate koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa o mjestu i vremenu održavanja usmenog odnosno pismenog ispita Komisija će obavjestiti u pisanom obliku i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.

Direktor će imenovati Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos. Podaci o Komisiji bit će objavljeni na web stranici JU Opća bolnica Konjic.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave obavjesti o raspisivanju javnog oglasa u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa je objavljen na web stranici JU Opća bolnica Konjic: www.bolnicakonjic.com  , web stranici Službe za zapošljavanje HNK/Ž : www.szhn-k.ba i oglasnoj tabli JU Opća bolnica Konjic.

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa, neposredno na protokol ustanove ili putem pošte, preporučeno na adresu:

J.U. Opća bolnica Konjic

 Bolnička b.b.

88400 Konjic

sa naznakom

“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO______________      

 – NE OTVARATI”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.09.2021

Datum objave: 07.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.