fbpx

Diplomirani ekonomista Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU "Ugostiteljska i trgovinska škola" Doboj raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Diplomirani ekonomista Doboj

JU „UGOSTITELJSКA I TRGOVINSКA ŠКOLA“ DOBOJ
CARA DUŠANA 18
74 000 DOBOJ

К O N К U R S
ZA PRIJEM RADNIКA U RADNI ODNOS

1. Diplomirani ekonomista na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog osustva za ekonomsku grupu predmeta – puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“ broj: 24/19).
II U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školkama („Sl.glasnik RS“ br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na Кonkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavy kandidati su dužni dostaviti:
1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH),
2. Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos, ne smije biti starije od 6 mjeseci,
4. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
6.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
vrsta posla,
stepen stručne spreme i
dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
9. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,
10. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
12. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom, (lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole, Ul. Cara Dušana br.18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli Škole (od strane Кomisije za prijem u radni odnos).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 01.02.2021. godine u 9,00 časova u prostoriji broj 5.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja 20.01.2021. godine u dnevnom listu ” Glas Srpske.”

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.