fbpx

Diplomirani ekonomista – pripravnik

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 4. Pravilnika o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju pripravnika u Gradskoj upravi Grada Zvornika (“Službeni glasnik grada Zvornik”, br. 3/18 i 10/19), gradonačelnik Zvornika raspisuje JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Zvornika

Diplomirani ekonomista - pripravnik

Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u
organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i člana 4. Pravilnika o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju pripravnika u Gradskoj upravi Grada Zvornika (“Službeni glasnik grada
Zvornik”, br. 3/18 i 10/19), gradonačelnik Zvornika raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Gradsku upravu
Grada Zvornika
I
Gradonačelnik Zvornika raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika
u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci dva pripravnika
sa završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih
najmanje 240 ECTS bodova, u četvorogodišnjem trajanju:
– diplomirani ekonomista ……………………………………………….2 pripravnika.
II – Status
Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi
osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje
posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom
stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH) i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, u
skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima
jedinice lokalne samouprave.
IV – Posebni uslovi
Pripravnik mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
1. završen fakultet odgovarajućeg smjera – diplomirani ekonomista, VII
stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija ekonomskog smjera sa ostvarenih
najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne
spreme, odnosno zvanju.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na infopultu Gradske uprave
Grada Zvornika i na zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika i Ministarstva
uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Uz čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
lične karte ili pasoša i uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno
BiH i izjave da kandidat:
IV OGLASNI DIO – Broj 51 4.6.2021.
– nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u gradskoj upravi,
– nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva
sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
Izjave su sastavni dio prijavnog obrasca i ne moraju se posebno prilagati.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
– diplome o stečenoj stručnoj spremi (umjesto diplome o završenom fakultetu može se priložiti uvjerenje o završenim studijima, ne starije od godinu dana),
– popunjenih stranica radne knjižice,
– uvjerenja o prosjeku ocjena na studijima ili dodatka diplomi (ako se
izdaje) iz kojeg se može vidjeti prosjek ocjena na studijima.
Kandidati koji su stekli diplomu u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifi kovane diplome. Kandidati koji su stekli diplomu u bivšoj SFRJ
prije 6.4.1992. godine, kao i oni koji su diplomu stekli u Republici Srbiji,
nemaju obavezu nostrifi kovanja diplome.
VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za
sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati
biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.
Kriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene Javnim konkursom za prijem pripravnika su sljedeći:
1) prosjek ocjena,
2) dužina čekanja na zaposlenje u struci,
3) opšti utisak.
VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ovjerene
izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj
sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako
na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno
u navedenim sredstvima javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Kontakt osoba: Milka Pavlović, samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima, telefon br. 056/232-232.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Gradska uprava
Grada Zvornika, Ul. Svetog Save br. 124, 75 400 Zvornik, sa naznakom:
Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada
Zvornika.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Dokumentaciju koja nije tražena Konkursom nije potrebno dostavljati.
Broj: 02.123-4/21
1.6.2021. godine Gradonačelnik,
Zvornik Zoran Stevanović, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 51

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.06.2021

Datum objave: 08.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.