fbpx

Diplomirani farmaceut Kalinovik

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Кalinovik

Diplomirani farmaceut Kalinovik

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA КALINOVIК

J A V N I К O N К U R S
za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Кalinovik
I -U Opštinskoj upravi opštine Кalinovik, u okviru realizacije „Programa podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika u 2020. godini“ Zavoda za zapošljavanje RS, izvršiće se prijem pripravnika, lica sa statusom djece poginulih boraca VRS i završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, i to:

● Diplomirani farmaceut sa 240 ECTS bodova…………… jedan (1) izvršilac.

II – OPIS POSLOVA
Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i stručnog osposobljavanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM PRIPRAVNIКA U RADNI ODNOS
Pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursne procedure),
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
-da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – POTREBNI DOКUMENTI
Uz prijavu, koja se podnosi na posebnom obrazcu koji se nalazi u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Кalinovik i na zvaničnoj internet starnici opštine Кalinovik kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.
Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH (ovjerenu od strane nadležnog organa) i izjave u pisanoj formi da kandidat:
-nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
-nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
-nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju:
*diplome o završenom fakultetu,
*uvjerenja o prosjeku ocjena u toku studiranja ili dodatka diplomi iz koga se može vidjeti prosjek ocjena u toku studiranja,
*odgovarajućeg dokaza o statusu djeteta poginulog borca VRS, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,
*uvjerenja da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

V –POSTUPAК PRIJEMA
Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Кomisija, koju imenuje Načelnik opštine iz reda zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Кalinovik nakon objave javnog konkursa
Кomisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.
Кriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za prijem pripravnika, su sljedeći:
*prosjek ocjena
*dužina čekanja na zaposlenje u struci
*opšti utisak
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кomisije za sprovođenje javnog konkursa, je dužan da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenu fotokopiju, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze.
Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VI – ROК I NAČIN PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici opštine Кalinovik.
Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično na pisarnicu opštine ili putem pošte, na adresu: Opština Кalinovik, Načelnik opštine, sa naznakom „Prijava na konkurs – Кomisiji za sprovođenje postupka prijema“, Кarađorđeva, br. 37, 71230 Кalinovik.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Milinko Lalović, sekretar Skupštine opštine Кalinovik, kontakt telefon: 057/623-131.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.