fbpx

Diplomirani inženjer saobraćaja – drumski i gradski sobraćaj Čelinac

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Čelinac

Diplomirani inženjer saobraćaja - drumski i gradski sobraćaj Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16, 36/19) i člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samuprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16) i člana 3. Pravilnika o postupku zapošljavanja pripravnika u Opštinsku upravu opštine Čelinac (”Službeni glasnik Opštine Čelinac”, broj: 14/17), Načelnik opštine Čelinac r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Čelinac

Načelnik opštine Čelinac oglašava javni konkurs za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine i to:

1. Diplomirani inženjer saobraćaja – drumski i gradski sobraćaj: 2 izvršioca

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanja prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi
1. da je državljanin Republike Srpske i Bih,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

Posebni uslovi
Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove:

I-1 Pripravnik VSS – Diplomirani inženjer saobraćaja – drumski i gradski sobraćaj, VII stepen stručne spreme četverogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, da nema radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zvanju.

Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. ovjerenu kopiju diplome,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o državljanstvu,
4. uvjerenje da nije osuđivan , ne starije od šest mjeseci,
5. potpisanu i ovjerenu ličnu izjavu za ispunjavanje opštih uslova (tačka II podt. 5.i 6.),
6. ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranica sa ličnim podacima, podacima o svršenoj školi i podacima o zaposlenju),
7. potpisanu i ovjerenu ličnu izjavu da nema radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. Izabrani kandidati nakon sprovedenog konkursa, dužani su da dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Sa kandidatima će se obaviti intervju pred Komisijom imenovanom za provođenje postupka prijema pripravnika. O vremenu i mjestu intervja kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično i putem pošte na adresu: Opština Čelinac, Ul.Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb, 78240 Čelinac, sa naznakom Konkursna komisija za prijem pripravnika. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dragana Kljajić kontakt telefon: 051/553-012.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Konkurs će biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i web stranici opštine Čelinac.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 27.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.