fbpx

Diplomirani inženjer šumarstva Han Pijesak

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava opštine Han Pijesak

Diplomirani inženjer šumarstva Han Pijesak

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske” br:97/16), člana 6. Pravilnika o prijemu pripravnika u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak” br: 16/17), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme broj: 02-123-31/20 od 26.10.2020.G., načelnik Opštine Han Pijesak raspisuje

JAVNI KONKURS

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika JU Zavoda za zapošljavanje RS i to:

a)Pripravnici
1. Diplomirani inženjer šumarstva 240 ECTS ………..4 izvršioca

Opis poslova
Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanje prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.
Pripravnici će se osposobljavati po Programu stručnog osposobljavanja pripravnika/volontera u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak broj: 16/17).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
-da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
-da nije u sukobu interesa,odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

Posebni uslovi:
*Visoka stručna sprema, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova i stečeno zvanje diplomirani inženjer šumarstva.

Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika, koji je dostupan na internet stranici opštine Han Pijesak, a može se preuzeti i u pisarnici opštine Han Pijesak .Uz prijavni obrazac kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:
a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,
b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i
g) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) sastavni je dio Prijave na javni konkurs za prijem pripravnika.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
a) foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, ukoliko kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata,
b) uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja,sa naznačenim periodom čekanja na zaposlenje u struci,
v) uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja- izdaje visokoškolska ustanova.

Postupak prijema kandidata Komisija će provesti po Pravilniku o postupku zapošljavanja pripravnika u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak” br: 16/17).
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni kao i putem internet stranice opštine Han Pijesak.
Izabrani kandidati nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.
Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave,kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa. Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u pisarnici ili putem pošte na adresu: Opština Han-Pijesak .Konkursna komisija, ul. Aleksandra Karađorđevića br: 4 sa naznakom: Prijava na javni konkurs za prijem na rad pripravnika.
Za dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti kontakt osobi Dragani Vidović na telefon 057/557-258.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.