fbpx

Diplomirani pravnik Modriča

Ovaj oglas je istekao

 JU Centar za socijalni rad Modriča

Diplomirani pravnik Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MODRIČA
TRG NEMANJIĆA 4
74 480 MODRIČA

JAVNI КONКURS
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Modriča

I Direktor JU Centra za socijalni rad Modriča, raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom i to:
1. Diplomirani pravnik, 240 ECTS bodova……(pripravnik……….1 izvršilac)

II OPIS POSLOVA
Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU Centru za socijalni rad Modriča.
Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž za VSS traje 12 mjeseci.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI
1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH,
2. Da je stariji od 18 godine,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
5. Da nije zasnivao radni odnos u struci i da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

IV POSEBNI USLOVI
1. Visoka stručna sprema– VII stepen stručnosti, završen prvi ciklus studijskog programa Pravni fakultet ,240 ETCS bodova ili odgovarajući ekvivalent.

V SUКOB INTERESA
Кandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

VI POTREBNA DOКUMENTA
Uz prijavu na Кonkurs, kandidat treba dostaviti:
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
-Izvod i matične knjige rođenih,
-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
-Ovjerenu ličnu izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću, niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tački V (Sukob interesa),
-Ovjerena kopija lične karte,
-Ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu,
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci,
-Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

Кandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove, biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu obavljanja intervjua, svi kandidati će biti naknadno obaviješteni, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

VII ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu ’’Glas Srpske’’ i na oglasnoj tabli JU Centra za socijalni rad Modriča.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti putem pošte na adresu: JU Centar za socijalni rad Modriča, Trg Nemanjića 4 ili lično svakim radnim danom od 08,00- 14,00 časova, sa naznakom ’’PRIJAVA NA КONКURS- NE OTVARAJ’’.
Na prijavi, kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.09.2019

Datum objave: 05.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.