fbpx

Diplomirani pravnik Prijedor

Okružni sud u Prijedoru raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Diplomirani pravnik Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
Prijem radnika – Okružni sud u Prijedoru
Rad na: određeno vrijeme do 24 mjeseca ( IPA 2019. „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“).
Regija: Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA:
1. Diplomirani pravnik – 1 izvršilac

Opis poslova: pomaže sudijama u proučavanju i pripremanju predmeta, vrši analizu pravnih pitanja, pismeno izrađuje nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije-predsjednika vijeća, vrši poslove praćenja i proučavanja sudske prakse, obavlja i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda.

2. Daktilograf – 1 izvršilac

Opis poslova: obavlja sve poslove na prepisu i sravnjenju materijala i otklanjanju eventualnih grešaka,vrši daktilografske poslove po diktatu, učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama na javnim sjednicama i ročištima, vrši snimanje u sudnici,izrađuje transkripte zapisnika sa glavnog pretresa, dostvlja spise na potpis predsjedniku i članovima vijeća, postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i stara se o urednosti spisa koji su im dodijeljeni u rad, vrši popis spisa i pričvršćuje priloge za omot spisa metalnim mehanizmom, sravnjava prepisanu poštu i otklanja eventualne greške, popunjava obrasce rješenja o naknadama svjedocima, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda, sudija, sekretara suda i šefa pisarnice.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2. Posebni uslovi::
Za radno mjesto pod brojem 1:
-VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od najmanje dve godine na pravnim poslovima od završetka fakulteta

Za radno mjesto pod brojem 2:
– IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska ili gimnazija, poznavanje rada na računaru i najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to original ili fotokopije sljedećih dokumenata:
-lične karte ili pasoša
-diplome o završenoj stručnoj spremi
-dokaz o traženom radnom iskustvu

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po završetku konkursa.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, Ulica Nikole Pašića bb, Prijedor.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj internet stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj insituciji, odnosno, organu uprave.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 13.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.