fbpx

Diplomirani pravnik – pripravnik Banja Luka

Ovaj oglas je istekao
Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, koje upravlja Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Diplomirani pravnik - pripravnik Banja Luka

Rad pripravnika

Pripravnik je lice koje sa poslodavcem prvi put zasniva radni odnos za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom odnosno licem koje je radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koja je uslov za rad na tim poslovima.
Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje do 12 mjeseci.
Nakon isteka pripravničkog staža pripravnik stiče uslov za polaganje ispita na kojem se provjerava njegova osposobljenost za samostalan rad.

Uslovi:

 • Opšti uslovi u skladu sa zakonom,
 • visoka stručna sprema iz oblasti prava,
 • aktivno znanje stranog jezika,
 • poznavanje rada na računaru,
 • vozački ispit za “B” kategoriju.

Lične karakteristike:

 • Izrazite organizacione sposobnosti,
 • odlična sposobnost komunikacije,
 • izražena analitičnost u pristupanju složenim zadacima i problemima,
 • odlučna i istrajna ličnost koja preuzima inicijativu,
 • sposobnost za individualni i timski rad,
 • spremnost za rad u dinamičnom okruženju sa kratkim rokovima, pouzdanost i preciznost.

Uz prijavu/motivaciono pismo potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Ovjerena kopija diplome,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • biografija i motivaciono pismo,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.

Кandidat koji bude izabran dužan je prije početka obavljanja pripravničkog rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz prethodno obavještenje o vremenu i mjestu razgovora, a prema potrebi testiranje poznavanja rada na računaru i aktivnog zananja stranog jezika.

Кonkurs će se objaviti na internet stranicama Agencije Spektar, koja se bavi posredovanjem pri zapošljavanju, kao i na internet stranici Društva.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje u smislu obavljanja razgovora – intervjua sa kandidatima.

Molimo sve zainteresovane koji smatraju da ispunjavaju navedene uslove da putem pošte ili lično pošalju svoju prijavu sa traženim dokumentima o ispunjenosti uslova na adresu: Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, Bana Milosavljevića 8, 78.000 Banja Luka sa naznakom: za konkurs- za prijem pripravnika

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.12.2019

Datum objave: 03.12.2019


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.