fbpx

Diplomirani pravnik Trebinje

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

Diplomirani pravnik Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
Grad Trebinje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

1.Diplomirani pravnik (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova) – 1 izvršilac

Pripravnički status:
Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.
Pripravnički staž traje 12 (dvanaest) mjeseci.
Nakon provedenog pripravničkog staža kandidatu će se omogućiti polaganje stručnog ispita.

Opis posla:
Kandidat će tokom pripravničkog staža obavljati poslove u skladu sa Programom obuke za osposobljavanje pripravnika sa visokom stručnom spremom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa,
6.Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave,
7.Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

Posebni uslovi:
1.Diplomirani pravnik (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova) – 1 izvršilac

Potrebni dokumenti:
Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje ukoliko bude izabran, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa , izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1 Ustava BiH, izjavu da se ne nalazi u uslovima nespojivosti i sukobu interesa saglasno odredbama članova 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik Republike Srpske broj:97/16), izjavu da nema radnog iskustva u struci, diploma o završenoj školi.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu prijave na javni konkurs, koja je sastavni dio ovog Javnog konkursa.
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa biće pozvani na intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Glas Srpske.
Pravo na prijavu po ovom konkursu imaju samo kandidati koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – Filijala Trebinje.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Grad Trebinje, Vuka Karadžića broj 2, sa naznakom Komisija za sprovođenje konkursa za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom radi osposobljavanja za zapošljavanje.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja po Javnom konkursu je Velibor Bodiroga, sekretar Skupštine grada Trebinja, kontakt telefon: 059 260 441 u periodu od 08-00 do 15-00 časova svakog radnog dana.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.06.2021

Datum objave: 02.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.