fbpx

Diplomirani profesor hemije pripravnik Šipovo

Opštinska uprava Šipovo

Diplomirani profesor hemije pripravnik Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA ŠIPOVO
Broj: 01-114-11/20

Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19), člana 67 Statuta Opštine Šipovo („Službeni glasnik Opštine Šipovo“, broj 12/17 i 7/19), člana 97 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 8 Pravilnika o prijemu u radni odnos pripravnika u Opštinskoj upravi Opštine Šipovo („Službeni glasnik Opštine Šipovo“, broj 6/17), Načelnik raspisuje

JAVNI KONKURSza prijem pripravnika u Opštinsku upravu Opštine Šipovo

I Pripravnik sa visokom stručnom spremom u Opštinsku upravu Opštine Šipovo, radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine:
1. Diplomirani profesor hemije -1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi za prijem pripravnika
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa i
6. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44 i 45 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

III Posebni uslovi za prijem pripravnika
1. Diplomirani profesor hemije, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova

IV Potrebna dokumentacija
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na obrascu čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), koji se može preuzeti u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave, ili na zvaničnoj internet stranici Opštine Šipovo.
Prilikom podnošenja prijave na konkurs, kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, odnosno ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
-lične karte ili pasoša i
-diplome o završenoj stručnoj spremi.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u ovom konkursu, kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Prvorangirani kandidat je dužan da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prvorangirani kandidat u navedenom roku dostavlja original, ili ovjerenu fotokopiju sljedećih dokumenata:
1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjnje poslova u
Opštinskoj upravi,
3. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
4. Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi.
Ukoliko prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze, ili Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrdi da ne ispunjava opšte, ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg, po broju bodova rangiranog kandidata da dostavi tražene dokaze.

V Rok za podnošenje prijave
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Šipovo, i oglasnoj tabli JU Zavod za zapošljavanje, poslovna jedinica Šipovo.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu dostavljati lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Opštine Šipovo, ili putem pošte, na adresu: Opština Šipovo, Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla broj 1, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika“.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Vedrana Kaurin, kontakt telefon 050-360-086.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.