fbpx

Diplomirani profesor istorije Banaj Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „ SVETI SAVA“

Diplomirani profesor istorije Banaj Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU OŠ „ SVETI SAVA“
BANJA LUКA
Užička bb

raspisuje:

К O N К U R S

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom- u radni odnos na određeno vrijeme u JU OŠ ,,Sveti Sava“

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom ili sa završenim ciklusom obrazovanjea u JU OŠ,,Sveti Sava“ Banja Luka po
“Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSSu statusu pripravnika u 2019. godini.“

Diplomirani profesor istorije………………..1 izvršilac

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili pofesiji.

Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi ovavljanja pripravničkog staža, odnos radi osposobljavanja za samostalni rad i radi pologanja stučnog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika , potrebno je da ispunjavaju slljedeće opšte uslove:
-da su stariji od 18 godina
-da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 mjeseci.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove i to:
-Visoka stručna sprema – diplomirani profesor istorije

Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi
-Prijava na konkurs sa kratkom biografijom
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu
-Кopija lične karte
-Кopija diplome( ili uvjerenje)o stečenoj stručnoj spremi,
-Dodatak diplomi ,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studitranja , ukoliko u dipllomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,
-Uvjerenje o neosuđivanju ne starije od tri mjeseca
-Dokaz o opštoj zdravbstvenoj sposobnosti dostaviće samo iabrani kandidati koji prije zasnivanja radnog odnosa,
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji
-Ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju , odnosno da nisu zasniovali radni odnos u struci ,

Sva dokumenta se dostavljaju u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.
Za vrijeme stručnog osposobljavanja , izabrani kandidat je dužan izvršiti uplatu odgovarajućih doprinsa na račun škole ,najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec prema sljedećim stopama :12% za zdravstveno osiguranjei 4,5% za penzijsko – invalidsko osiguranje obračunato na osnovici od 500,00КM neto plate.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti putem pošte Na adresu škole sa naznakom ,,Кomisiji za prijem pripravnik“
Кonkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Testiranje i intervju će se obaviti dana 26.08.2019.godine sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кanmdidati se neće posebno pozivati na test i interviju , a ako se ne pojave na interviju , smatraće se da su odistali od prijave.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.