fbpx

Diplomirani socijalni radnik Srbac

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18), člana 4. i 5. Kolektivnog ugovora za zaposlene u JU Centar za socijalni rad Srbac, broj 01/530.1-2/18 i Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlene u JU Centar za socijalni rad Srbac, broj 01/530.1-1/20 i 01/530.1-2/20 i člana 38. Statuta JU Centar za socijalni rad Srbac, broj 01/530.1-1/18, Direktor JU Centar za socijalni rad Srbac, raspisuje JAVNI KONKURS za prijem radnika na određeno vrijeme

Diplomirani socijalni radnik Srbac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SRBAC
S R B A C
Broj: 01/120.2-2/21

Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18), člana 4. i 5. Kolektivnog ugovora za zaposlene u JU Centar za socijalni rad Srbac, broj 01/530.1-2/18 i Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlene u JU Centar za socijalni rad Srbac, broj 01/530.1-1/20 i 01/530.1-2/20 i člana 38. Statuta JU Centar za socijalni rad Srbac, broj 01/530.1-1/18, Direktor JU Centar za socijalni rad Srbac, raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na određeno vrijeme – diplomiranog socijalnog radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac

I – Raspisuje se Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Srbac radi zamjene privremeno odsutnog radnika, do njegovog povratka sa porodiljskog odsustva.

1. diplomirani socijalni radnik – 1 izvršilac,

II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Srbac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi:
1. da je stariji od 18 godina,
2. da ima odgovarajuću, odnosno opštu zdravstvenu sposobnost,

IV – Posebni uslovi
-diplomirani socijalni radnik – prvi ciklus studija u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine koji su vrednovani sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno četverogodišnji fakultet, studijski program Socijalni rad.
– položen stručni ispit za rad u organima državne uprave,
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na računaru.

Uz “Prijavu na javni konkurs“, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. izvod iz matične knjige rođenih,
2. dokaz o stečenom obrazovanju, (kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi).
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave,
4. dokaz o radnom iskustvu u struci.

Najbolje rangirani kandidat, za prijem u radni odnos, biće obavezan pribaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Konkursna komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac obaviće intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i izvršiti provjeru stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata.
Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminima intervjua.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske”.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove javnog konkursa.
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu „Prijava na javni konkurs“, koji se može preuzeti u prijemnoj kancelariji JU Centar za socijalni rad Srbac, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili putem pošte, na adresu: JU Centar za socijalni rad Srbac, Konkursna komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac, Mome Vidovića br. 21, 78420 Srbac.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 07.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.