fbpx

Diplomirani vaspitač Bileća

Ovaj oglas je istekao

J A V N I K O N K U R S

Diplomirani vaspitač Bileća

OPIS RADNOG MJESTA
JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „BUDUĆNOST“ BILEĆA

J A V N I K O N K U R S

I DIPLOMIRANI VASPITAČ ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE – 240 ECTS BODOVA -1 IZVRŠILAC NA ODREĐENO VRIJEME DO 30.06.2021.

II – OPIS POSLOVA
Opis poslova je regulisan Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost“ Bileća („Službeni glasnik Opštine Bileća“,broj 8/15).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – OPŠTI USLOVI ZA KANDIDATA
-Da je državljanin Republike Srpske,odnosno BiH,
-Da je stariji od 18 godina,
-Da ima opštu zdravstvenu, kao i psihičku i fizičku sposobnost za rad sa djecom,
-Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

IV- POSEBNI USLOVI
-VSS- DIPLOMIRANI VASPITAČ PREDŠKOLSKOG VASPITANjA 240 ECTS BODOVA – NAJMANjE PRVI CIKLUS STUDIJSKOG PROGRAMA ILI EKVIVALENT NA STUDIJSKOM PROGRAMU PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA ILI PROGRAMU ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA,
-POLOŽEN STRUČNI ISPIT ZA VASPITNO-OBRAZOVNI RAD U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI.

V – POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, i to ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:
-Lična karta ili pasoš,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Diploma
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad
-Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanjeRS, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
-Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja (zaokružena na dvije decimale) u koliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prijavljuje, a odabrani kandidat ,prije zasnivanja radnog odnosa treba dostaviti Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,
-Izjavu da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-Izjavu da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđivanih za krivično djelo seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
-Biografija.

VI Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu sprovođenja intrvjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VII Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta priložena uz Konkurs neće se vraćati kandidatima.

VIII Izabrani kandidat je dužan da u roku od osam dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa na oglasnoj tabli dostavi originale ili ovjerene foto-kopije dokumenata.

IX Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost“ Bileća, ulica Nikole Pašića b.b. Bileća: Komisija za sprovođenje postupka za prijem radnika.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.