fbpx

Diplomirani vaspitač Pale

Ovaj oglas je istekao

JU Dječiji centar „Baba-mara“ Pale

Diplomirani vaspitač Pale

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA DJEČIJI CENTAR “BUBA-MARA”
PALE
Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 79/15) i Izmjene i dopune Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.63/20) i člana 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 110/13), a po ukazanoj potrebi v.d. direktor Javne ustanove Dječiji centar „Baba-mara“ Pale raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem radnika – vaspitača

1. Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom – (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača) na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ………..1 izvršilac

2. OPIS POSLOVA:
Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Dječiji centar „Buba-mara“ Pale.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
3. OPŠTI USLOVI:
1. Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. Da su stariji od 18 godina,
3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,
5. Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

4. POSEBNI USLOVI:
Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
1. Visoka stručna sprema
a) VSS – prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.
b) položen stručni ispit

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent po studijskom programu predškolskog vaspitanja,
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno obrazovni rad,
6. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak
7. Uvjerenje da nisu osuđivani ( dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),
8. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. ROK PODNOŠENjA PRIJAVA:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Glas Srpske“, i oglasnoj tabli Dječijeg centra „Buba-mara“ Pale.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od poslednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

7. OSTALE ODREDBE
Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 09.11.2020.godine u 10:00 časova u prostorijama ustanove.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JU Dječiji centar „Buba-mara“Pale, Branka Ćopića 2, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8:30 – 15.30 časova sa naznakom „ Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u JU Dječiji centar „Buba-mara“ Pale.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.