fbpx

Diplomirani vaspitač predškolske djece

Ovaj oglas je istekao

Diplomirani vaspitač predškolske djece

JU. DJEČIJI VRTIĆ„PČELICA MAJA“NOVI GRAD
Ulica Petra Кočića 10.
79220Novi Grad

JAVNI КONКURS

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece u radni radni odnos na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža…….1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i člana 2. stav 1. i 2. i člana 3. stav 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. da je državljanin RS i BiH , a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je stariji od 18 godina, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava :
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidati, prilikom zasnivanja radnog odnosa),

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs ) i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15):
1. Dodatak diplomi, koja sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Repubike Srpske, o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.
Кandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 15.10.2019. godine u 9,00 časova.
Dokumenta koja nisu trajnog karaktera ( uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Кandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune šrijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.10.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.