fbpx

Diplomirani vaspitač predškolske djece Čelinac

Ovaj oglas je istekao

JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac

Diplomirani vaspitač predškolske djece Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15 I 63/20), i člana 21. i 40. Statuta JU Dječijeg vrtića „Neven“ Čelinac broj: 42/16, direktor JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika – diplomirani vaspitač predškolske djece u JU Dječiji vrtić „NEVEN“ ČELINAC

Raspisuje se Javni konkurs za prijem radnika:
1. Diplomirani vaspitač predškolske djece na neodređeno vrijeme – 3 izvršioca

Diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 1 izvršilac

Opis poslova
Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za kandidate
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom,
-da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Posebni uslovi za kandidate
– visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
– položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Diplomu,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Izjavu da se ne vodi krivični postupak,
-Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,
-Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima,
-Izjavu da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
-Biografija.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju 30. 10. 2020. godine u 12:00 časova.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prva četiri kandidata, rangirani po prijedlogu Komisije, dužni su da u roku od sedam dana od prijema obavještenja Komisije dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Uvjerenje da lice nije upisano u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ustanova će službenim putem zatražiti od nadležnog organa za vođenje Registra podataka.
Ako neko od prva četiri rangirana kandidata u propisanom roku ne dostave dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.
Sve informacije na telefon 051/551-345.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.