fbpx

Diplomirani vaspitač predškolske djece Laktaši

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS 79/15 i 63/20), član 2.stav 2.Pravilnika o vrsti stručne spreme u predškolskim ustanovama (Službeni glasnik RS , broj: 36/16) i člana 74. Statuta JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, direktor JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, dana 15.02.2021. godine raspisuje: J A V N I K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta

Diplomirani vaspitač predškolske djece Laktaši

OPIS RADNOG MJESTA
JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE
LAKTAŠI

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS 79/15 i 63/20), član 2.stav 2.Pravilnika o vrsti stručne spreme u predškolskim ustanovama (Službeni glasnik RS , broj: 36/16) i člana 74. Statuta JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, direktor JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, dana 15.02.2021. godine raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

I U JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši , prima se u radni odnos:
1. Diplomirani vaspitač predškolske djece- na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog vaspitača……….1 izvršilac.
2. Diplomirani vaspitač predškolske djece- na neodređeno vrijeme………1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.
II –Opšti uslovi
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost i
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova vaspitača

III – Posebni uslovi
1. VSS, (VII stepen) Diplomirani vaspitač predškolske djece (najmanje prvi cuklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent),
2. položen stručni ispit i
3. jedna (1) godina radnog iskustva u struci

IV – Potrebni dokumenti
Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. prijavu,
2. biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,
3. ovjerenu kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
5. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
6. izvod iz matične knjige rođenih,
7. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
8. uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja,
9. uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
10. uvjerenje o statusu kategorije kandidata iz porodice poginulog borca i
11. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (samo za kandidata koji bude izabran).

Svi dokumenti koje kandidati dostave moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju 05.03.2021.godine u 9.00.sati u prostorijama Dječijeg vrtića „Princeza Katarina Karađorđević“ Laktaši, Mladena Stojanovića 3.Laktaši.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se isti ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu ustanove.
Dokaz o neosuđivanosti i dokaz da se izabrano lice ne nalazi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

V –Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, M. Stojanovića br. 3,
78 250 Laktaši sa naznakom ‘’KOMISIJA ZA IZBOR DIPLOMIRANOG VASPITAČA PREDŠKOLSKE DJECE“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.