fbpx

Diplomirani vaspitač predškolske djece Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Repbulike Srpske“ broj 79/15, 63/20), člana 3. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 9/21) , člana 48. Statuta JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, v.d. direktor raspisuje K O N K U R S ZA IZBOR I PRIJEM RADNIKA

Diplomirani vaspitač predškolske djece Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
JU DJEČIJI VRTIĆ «RADOST» PRIJEDOR
Vuka Karadžića 21, Prijedor,
Tel./faks: 052/211-702,
e-mail: vrticradostpd@gmail.com
Broj: 728/21

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Repbulike Srpske“ broj 79/15, 63/20), člana 3. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 9/21) , člana 48. Statuta JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, v.d. direktor raspisuje

K O N K U R S ZA IZBOR I PRIJEM RADNIKA

I RADNO MJESTO:
1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 3 izvršioca , na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, najmanje godina dana radnog isustva, sa položenim stručnim ispitom.
2. Diplomirani vaspitač predškolske djece – pripravnik, bez radnog iskustva – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II OPŠTI USLOVI:
1.da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da je radno sposoban,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavaa djece i maloljetnih lica za pornografiju, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
5.da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece,
6.da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,
1. Uvjerenja iz tačaka 4) i 5) za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
III POSEBNI USLOVI
1.da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijkom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
2.da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja (samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.),
3.da ima položen stručni ispit za nastavnike, stručne saradnike i vaspitače ili uslov za polaganje stručnog ispita uz izjavu da će isti položiti u roku od 10 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa (samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.).

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. Prijava na konkurs i kratka biografija,
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
3. Ovjerena kopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih,
4. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilažu samo izabrani kandidati na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)
5. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
6. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
7. Uvjerenje o stečenom radnom iskustvu (samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odnosno izjavu da će isti položiti u roku od 10 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa (samo za radno mjesto pod rednom brojem 1)
9. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (samo za radno mjesto pod rednom brojem 1),
10. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa,
11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
12. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
13. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
14. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

2.Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

V Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u prostorije vrtića ili putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, Vuka Karadžića 21, 79101 Prijedor . Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.

VI Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene. biće podvrgnuti intervjuu, a o vremenu i mjestu istog kandidati će biti obavješteni.
Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.