fbpx

Diplomirani vaspitač predškolske djece Šamac

K O N K U R S za prijem u radni odnos

Diplomirani vaspitač predškolske djece Šamac

OPIS RADNOG MJESTA
JPU “RADOST” ŠAMAC
OBILIĆEV VIJENAC BB
76 230 ŠAMAC

K O N K U R S
za prijem u radni odnos

NA ODREĐENO VRIJEME U TRAJANjU OD 12 MJESECI ZA ORGANIZACIONU JEDINICU U OBUDOVCU

OPIS RADNOG MJESTA
1. DIPLOMIRANI VASPITAČ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 IZVRŠIOC najmanje godina dana radnog iskustva i položen stručni ispit

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18),kandidati trebaju i posebne uslove propisane članom 60 i 62 i 68.Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl.RS“ br.79/15 i 63/20),i članom 2.stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Sl gl. RS“ broj 36/16).

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
-da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi cikluis studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.
-da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima vaspitača
-da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilažu uvjerenje samo izabrani kandidat prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu za Konkurs ( potpisano od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje isponjavanje opštih i posebnih uslova potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 9. 1. i tačka2. zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ( „Sl.gl.RS“ broj 79/15 i 63/20):

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje Visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,(uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva – staža po vrstama posla).

OPŠTI USLOVI KOJI KANDIDAT TREBA DA ISPUNjAVA
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat je dužan dostaviti ovjerenu kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatu.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu“Glas Srpske“.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića: JPU „Radost“ Šamac, Obilićev vijenac 6 Šamac.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „ZA KONKURS“.
Kandidat koji ispunjava uslove konkursa,a prijava mu je potpuna i blagovremena,biće podvrgnut intervjuu,a isti će biti obavljen u prostorijama predškolske ustanove u Šamcu,dana 16.04.2021.godine. od 10.00 časova, stoga kandidati neće biti pojedinačno obavješteni o terminu istog.
Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o držvljanstvu ), ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Neblagovremeno i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.