fbpx

Diplomirani vaspitač – pripravnik Prijedor

Ovaj oglas je istekao

J.U. Dječiji vrtić „Pčelica Maja”

Diplomirani vaspitač - pripravnik Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
J.U. DJEČIJI VRTIĆ
„PČELICA MAJA“
NOVI GRAD
__________________________________________________________________
Novi Grad 79220,Ulica Petra Кočića 10.
Tel.0038752751684; Tel.faks 0038752751322 , pcelicamaja [email protected] JIB: 4400757800007

Broj: 244/19
Datum: 11.11.2019. godine

Na osnovu člana 62. stav 1. i člana 64. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske br.79/15), član 48. Zakona o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18), i člana 56.stav 18. Statuta JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja“ Novi Grad UO- 166/15 i 150/16 od 18.10.2016. godine, direktor JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja“ Novi Grad, raspisuje:
JAVNI КONКURS
1. diplomirani vaspitač predškolske djece u radni radni odnos na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža…………………………..2 izvršioca,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi za učešće u konkursu:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske 79/15) i člana 2. stav 1. i 2. i člana 3. stav 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/16).
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine , a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je stariji od 18 godina, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava :
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
– da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa),
Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs ) i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15):
1. Dodatak diplomi, koja sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Repubike Srpske, o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja“ Novi Grad, Petra Кočića 10., 79 220 Novi Grad
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.
Кandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 27.11.2019. godine u 9,00 časova.
Dokumenta koja nisu trajnog karaktera ( uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Кandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune šrijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 21.11.2019

Datum objave: 13.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.