fbpx

Diplomirani vaspitač Šipovo

Ovaj oglas je istekao

JAVNI КONКURS za prijem u radni odnos na upražnjeno radno mjesto

Diplomirani vaspitač Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU DJEČIJI VRTIĆ „MLADOST“ ŠIPOVO
Broj: 02-08/21

Na osnovu člana 62, a u vezi sa članom 64 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/15) i člana 46 Statuta JU Dječiji vrtić „Mladost“ Šipovo broj: 02-56/19 od 04.04.2019. godine, raspisuje se

JAVNI КONКURS
za prijem u radni odnos na upražnjeno radno mjesto

I Osnovni podaci
Raspisuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – do povratka radnika sa porodiljskog odsustva:

1. Diplomirani vaspitač -1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi za prijem
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

III Posebni uslovi za prijem
Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolsko vaspitanje.
Radno iskustvo – 2 godine radnog iskustva
Položen stručni ispit

IV Potrebna dokumentacija
Кandidati su obavezni dostaviti sljedeće:
1. Prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom),
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrasca bez ograničenja trajanja),
3. Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija),
4. Diploma (original ili ovjerena fotokopija),
5. Dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original ili ovjerena fotokopija),
6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme (original ili ovjerena fotokopija)
7. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) i
8. Potvrdu o radnom iskustvu
9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
10. Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu).

V Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnim dokumentima se mogu dostaviti lično na protokol Ustanove, ili putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić „Mladost“ Šipovo, ul. Gavrila Principa 14A, Šipovo.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.
Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, održaće se u prostorijama vrtića, dana 02. 02. 2021. godine, u 9 časova. Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Кonkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.