fbpx

Direktor Donji Dubovik

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 136. stav 1. tačka 6. i člana 137. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, («Službeni glasnik Republike Srpske» broj:44/17, 31/18, 84/19, 35/20, i 63/20), člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (Službeni glasnik Republike Srpske broj:49/18), i Odluke Školskog odbora Škole broj:139/21 od 09.03.2021.godine, Školski odbor JU Osnovna škola «Branko Ćopić» Donji Dubovik, opština Krupa na Uni, raspisuje, KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNA ŠKOLA “BRANKO ĆOPIĆ” DONjI DUBOVIK, OPŠTINA KRUPA NA UNI

Direktor Donji Dubovik

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNE ŠKOLE «BRANKO ĆOPIĆ» DONjI DUBOVIK-KRUPA NA UNI

Na osnovu člana 136. stav 1. tačka 6. i člana 137. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, («Službeni glasnik Republike Srpske» broj:44/17, 31/18, 84/19, 35/20, i 63/20), člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (Službeni glasnik Republike Srpske broj:49/18), i Odluke Školskog odbora Škole broj:139/21 od 09.03.2021.godine, Školski odbor JU Osnovna škola «Branko Ćopić» Donji Dubovik, opština Krupa na Uni, raspisuje,

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNA ŠKOLA “BRANKO ĆOPIĆ” DONjI DUBOVIK, OPŠTINA KRUPA NA UNI

I – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i Ministru prosvjete i kulture RepublikeSrpske.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II – Mandat
Mandat direktora škole traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor Ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.
Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

III – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorom, Statutom Škole, te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.
14 Opšti uslovi
– da je državljanin BiH
– da je punoljetan
– da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad sa učenicima.

2. Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:
1) Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17, 31/18, 84/19, 35/20, i 63/20).
2) Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja
diplome iz tačke 1).
3) Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V – Potrebna dokumentacija
Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisnu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:
1) Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
2) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
3) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, a koje ne može biti starije od šest mjeseci;
4) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
5) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
6) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
7) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
8) Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;
9) Izvod iz matične knjige rođenih i
10) Uvjerenje o državljanstvu.

Uvjerenje iz tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:
JU Osnovna škola «Branko Ćopić» Donji Dubovik – 79227 Krupa na Uni, Trg Braće Mandić 4, sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor direktora škole“ (NE OTVARATI).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

VII – Način i rok obavještenja
Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Dubovik, Krupa na Uni u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.