fbpx

Direktor/ica JU OŠ „Liskovac“ Liskovac

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Liskovac“ raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Direktor/ica JU OŠ „Liskovac“ Liskovac

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Sl. novine FBiH“,br.12/03,34/03i65/13), člana 155. stav d), a u vezi sa članom 157.Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 05/04, 7/10, 11/15, 12/19 i 15/20), na osnovu člana 112.Pravila JU OŠ „Liskovac“ Liskovac i Odluke Školskog odbora broj: 610-125/ od 26.03.2021. godine Školski odbor raspisuje:

K O N K U R S/NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice JU OŠ „Liskovac“ Liskovac

Opis pozicije direktora/direktorice:

Direktor/direktorica škole obavlja slijedeće poslove:

 1. rukovodi radom škole
 2. zastupa školu i odgovoran/na je za zakonitost rada škole
 3. stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa škole
 4. izrađuje Godišnji program rada škole
 5. odlučuje o raspoređivanju radnog osoblja u školi i vrši ocjenjivanje njihovog rada, te u slučaju neispunjavanju obaveza iz radnog odnosa izvještava Ministarstvo i Pedagoški zavod
 6. podnosi školskom odboru izvještaj o radu i rezultatima rada
 7. izvršava odluke stručnih organa i školskog odbora
 8. odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa
 9. informira školski odbor o finansijskom poslovanju
 10. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima škole

Imenovanje se vrši na period od četiri (4) godine.

Svaki kandidat/kinja mora ispunjavati slijedeće  uvjete:

 1. OPĆI UVJETI
 • da je stariji/a od 18 godina,
 • da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
 • da nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana obavljanja upražnjene pozicije,
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.

Ustava Bosne i Hercegovine),

 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u instituciji u kojoj se kandidira
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/08),
 • da nema privatni ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje.

B)  POSEBNI UVJETI

 1. da kandidat/kinja ime visoko ili više obrazovanje (VII ili VI stepen) odnosno završen prvi ili drugi ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja (180 ili 240 ECTS bodova) , te ispunjava uvjete za nastavnika/cu odgovarajuće škole, odnosno psihologa/psihologinju i pedagoga/pedagoginju i ima najmanje 5godina radnog iskustva u nastavi.
 2. da ima položen stručni ispit.

Uz svojeručno potpisanu prijavu, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat/kinja treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju (ne stariju od 6 mjeseci):

 1. uvjerenje da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci),
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. ovjerenu izjavu da nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BosniiHercegovini u periodu od tri godine prije obavljanja upražnjene pozicije,
 4. ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član 9.1 Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 6. ovjerenu izjavu da kandidat/kinja nije član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti ili savjetnik/ca u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Službene novineFBiH“, broj 70/08),
 7. ovjerenu izjavu da nema privatni ili financijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje
 8. ovjerenu kopiju diplome o završenom obrazovanju,
 9. ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 10. uvjerenje o radnom iskustvu u nastavi u smislu dokaza za posebne uslove za imenovanje/nominiranje za direktora/icu osnovne škole.

Po okončanju konkursne procedure, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a dužan/na je u personalni dosije dostaviti i sljedeće dokumente:

 • Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, (ne starije od 6 mjeseci).
 • Uvjerenje da nije osuđivan (izdano od nadležnog MUP-a, ne starije od šest mjeseci),
 • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi krivični postupak(Općinski sud, ne starije od šest mjeseci).
 • Uvjerenje da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje,

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

O odluci o imenovanju direktora Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

Prijave se podnose poštom preporučeno, na adresu: JU OŠ „Liskovac“ Liskovac bb 77227 Pećigrad  ili lično na Protokol škole u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za konkurs za izbor i imenovanje direktora/icu škole – neotvaraj (otvara Komisija)“.

Izvor: www.vladausk.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.04.2021

Datum objave: 16.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.