fbpx

Direktor Javne zdravstvene ustanove “Apoteka Foča” Foča

Ovaj oglas je istekao

Javna zdravstvene ustanova “Apoteka Foča” raspisuje javni konkurs:

Direktor Javne zdravstvene ustanove “Apoteka Foča” Foča

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 18. st.2. i 4. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.68/07, 109/12 i 44/16) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove “Apoteka Foča” Foča (“Službeni glasnik opštine Foča”, broj 6/21), Skupština opštine Foča r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove
“Apoteka Foča” Foča
I – Pozicija
Skupština opštine Foča raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje
direktora Javne zdravstvene ustanove “Apoteka Foča” Foča (u daljem tekstu:
Javna zdravstvena ustanova).
II – Opis poslova
Direktor Javne zdravstvene ustanove rukovodi radom, predstavlja i zastupa Javnu zdravstvenu ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada.
III – Mandat
Imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove vrši Skupština opštine
Foča na prijedlog Komisije za izbor, uz saglasnost Ministarstva zdravlja i
socijalne zaštite Republike Srpske, u skladu sa zakonom, na mandatni period
u trajanju od četiri godine.
IV – Kandidat mora da ispunjava sljedeće opšte uslove:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini na nivou države ili
21.4.2021. OGLASNI DIO – Broj 36 III
entiteta u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
4. da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i
Hercegovine, odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog
suda za bivšu Jugoslaviju, da nije pod optužnicom tog suda, a nije se povinovao nalogu da se pojavi pred tim Sudom,
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje predmetne dužnosti,
6. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
V – Kandidat mora da ispunjava sljedeće posebne uslove:
– visoka stručna sprema, VII stepen, diplomirani farmaceut, VSS, doktor
medicine specijalista ili doktor stomatologije specijalista,
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– uspješnost u prethodnom radu na rukovodnim poslovima,
– posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti.
VI – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
ga dovodi do sukoba interesa, koji su nespojivi sa obavljanjem dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove, u skladu sa zakonom.
VII – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Javni konkurs, koja treba da sadrži biografi ju o kretanju
u službi, adresu prebivališta i broj telefona za kontakt, kandidati su dužni
priložiti dokaze, u originalu ili ovjerenoj kopiji, o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. kopiju lične karte,
4. uvjerenje o nekažnjavanju,
5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije
od šest mjeseci,
6. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu pisanu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke IV podt. 3. i 4. Javnog konkursa,
7. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu pisanu izjavu da kod kandidata ne postoji sukob interesa iz tačke VI Javnog konkursa,
8. dokaz o stručnoj spremi,
9. dokaz o potrebnom radnom iskustvu.
VIII – Objavljivanje Konkursa
Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Glas Srpske”.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 (petnaest) dana od
dana objavljivanja.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava i zatvaranja Javnog konkursa računa se od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično, putem prijemne službe Opštinske uprave
Opštine Foča ili poštom, na adresu: Skupština opštine Foča, Ulica kralja Petra
I Karađorđevića broj 1, 73 300 Foča, sa naznakom: Komisija za izbor direktora
Javne zdravstvene ustanove “Apoteka Foča” Foča – prijava na Javni konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju,
o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće biti vraćena kandidatima.

Izvor: Službeni Glasnik broj 36 od 21.04.2021.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.05.2021

Datum objave: 23.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.