fbpx

Direktor Javnog preduzeća “Radio Brod” d.o.o. Brod

Ovaj oglas je istekao

Nadzorni odbor raspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća “Radio Brod” d.o.o. Brod

Direktor Javnog preduzeća “Radio Brod” d.o.o. Brod

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 41/03), člana 11. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 41. Statuta Javnog preduzeća “Radio Brod” Brod, broj: 01-641-9/09, od 15.12.2009. godine,
Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća “Radio Brod”
Brod, broj: 01-022-107/11, od 15.12.2011. godine, i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća “Radio Brod” d.o.o. Brod, broj: 01-81/20, od 10.7.2020. godine,
Nadzorni odbor raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća
“Radio Brod” d.o.o. Brod
I – Raspisuje se Javni konkurs i imenovanje:
– direktora Javnog preduzeća “Radio Brod” d.o.o. Brod.
II – Mandat
Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine. Poslovi, nadležnosti,
obaveze i odgovornosti direktora regulisani su odredbama Zakona o javnim
preduzećima, odredbama Statuta Javnog preduzeća “Radio Brod” d.o.o. Brod
i drugim aktima Preduzeća.
III – Opšti uslovi:
1. da su stariji od 18 godina,
2. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
3. da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini ili entitetima na osnovu disciplinske mjere u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
4. da se na kandidate ne odnose član IX stav 1. Ustava Bosne i
Hercegovine,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora,
6. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
7. da nisu u sukobu interesa.
IV – Posebni uslovi:
1. visoka (VII) stručna sprema pravnog, ekonomskog ili društvenog
smjera,
2. poznavanje problematike u djelatnostima kojim se bavi pravni subjekt,
3. da posjeduje organizacione sposobnosti i smisao za rukovođenje,
4. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u istim ili sličnim djelatnostima.
V – Sukob interesa
Kandidati za radno mjesto direktora ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.
IV – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da nisu osuđivani (ne starije od tri mjeseca),
– uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od tri
mjeseca),
– izjava da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u
bivšoj Jugoslaviji,
– biografi ja o kretanju u službi,
– ovjerena kopija diplome i lične karte,
– izjava da nije u sukobu interesa,
– izjava da nije otpušten/a iz službe na osnovu disciplinske mjere,
– izjava da ne obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo kojem
nivou političkog organizovanja,
– dokaz o radnom stažu – iskustvu u struci,
– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (naknadno za
izabranog kandidata).
Za dokaze iz opštih i posebnih uslova Konkursa propisane kao izjave
kandidati dostavljaju ovjerene pismene izjave.
Sa kandidatima koji ispune uslove ovog konkursa Komisija za sprovođenje Konkursa za izbor i imenovanje obaviće intervju, o čemu će kandidati
biti blagovremeno obaviješteni.
VII – Objavljivanje
Ovaj konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom, na adresu: JP “Radio Brod” d.o.o. Brod, Ul. Svetog Save 52, sa naznakom: Komisiji
za izbor direktora Preduzeća – ne otvarati.
Broj: 01-83/20 Predsjednik
10.7.2020. godine Nadzornog odbora,
Brod Milenko Đekić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS broj 71 od 21.07.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.08.2020

Datum objave: 22.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.