fbpx

Direktor JP “Radio Kostajnica”

Ovaj oglas je istekao

JP “Radio Kostajnica”

Direktor JP “Radio Kostajnica”

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i
čl. 36. i 44. Statuta JP “Radio Kostajnica” sa p.o. Kostajnica, Nadzorni odbor
raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
JP “Radio Kostajnica” sa p.o. Kostajnica

I – Pozicija
Nadzorni odbor raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog
mjesta u JP “Radio Kostajnica” sa p.o. Kostajnica:
1. direktor ………………………………………………………………………….1 izvršilac.
II – Opis poslova
1. Direktor:
– organizuje i vodi poslovanje Preduzeća,
– zastupa Preduzeće,
– stara se za zakonitost rada Preduzeća,
– izvještava Nadzorni odbor na zahtjev Nadzornog odbora,
– sprovodi Etički kodeks,
– izrađuje i nadgleda realizaciju planova poslovanja,
– predlaže i sprovodi smjernice u nabavci te sprovodi važeće propise u
toj oblasti,
– utvrđuje prijedloge za raspodjelu dobiti i pokriće gubitka,
– zapošljava i otpušta zaposlene u skladu sa postupcima utvrđenim aktima Preduzeća i važećim zakonima,
– daje prijedloge Nadzornom odboru o poslovnoj saradnji i povezivanju
sa drugim preduzećima,
– daje prijedloge Nadzornom odboru o investicionim odlukama u skladu
sa važećim zakonima o investicijama,
– daje prijedloge Nadzornom odboru o osnivanju novih preduzeća,
– donosi pravilnik i uputstvo o nabavci kojim se uređuje postupak nabavke u Preduzeću u skladu sa zakonom koji reguliše tu oblast,
– nadzire zaposlene u Preduzeću u primjeni zakona iz prethodne tačke,
– priprema analize, izvještaje i informacije za potrebe revizije,
– imenuje izvršne direktore u Preduzeću,
– donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta, imenuje i razrješava lica sa
posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i odlučuje o pojedinačnim pravima
zaposlenih u skladu sa zakonom,
– vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktom Preduzeća.
III – Opšti uslovi za kandidate
Opšti uslovi za kandidate iz tačke I su:
1. da su državljani BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kom nivou vlasti u BiH
(bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom
nivou vlasti u Republici Srpskoj, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
5. da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu
Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu
Suda da se pojave pred Sudom,
6. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za kažnjiva djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova direktora,
7. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
IV – Posebni uslovi:
1. VŠS, VSS ili SSS,
2. pet godina radnog iskustva u struci,
3. program rada.
V – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske,
broj 41/03) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
Kandidat ne može biti lice koje je na funkciji u političkoj stranci, odnosno kandidat koji je na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovan (kandidat koji se ne kvalifi kuje) – član 5. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. biografi ju,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o državljanstvu,
4. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo,
5. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. ovjerenu foto-kopiju diplome,
7. potvrdu o radnom iskustvu,
8. za dokaze iz t. 4. i 5. Opštih uslova kandidati treba da dostave ovjerenu pismenu izjavu,
9. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa,
10. ljekarsko uvjerenje,
11. prijedlog programa rada Preduzeća u mandatnom periodu direktora.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa obaviće se intervju.
VII – Rok za podnošenje prijava
Prijave na Konkurs mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
U slučaju da Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje
prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu: JP “Radio Kostajnica” sa p.o. Kostajnica,
Svetosavska 21, 79 224 Kostajnica, sa naznakom: Komisija za prijem direktora.
Broj: 01-04/19 Predsjednik
31.1.2019. godine Nadzornog odbora,
Kostajnica Ljiljana Stijak, s.r.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.02.2019

Datum objave: 08.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.