fbpx

Direktor JU Dom za starija lica Kalinovik

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 25/03, 41/03 i 104/06), člana 87. stav (1) Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/12, 90/16 i 94/19) i člana 2. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Dom za starija lica Kalinovik, Kalinovik, broj: 01-022-1/20, od 3.3.2020. godine, Skupština opštine Kalinovik raspisuje JAVNI KONKURS

Direktor JU Dom za starija lica Kalinovik

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 25/03,
41/03 i 104/06), člana 87. stav (1) Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/12, 90/16 i 94/19) i člana 2. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora JU Dom za starija lica Kalinovik, Kalinovik, broj: 01-022-1/20, od
3.3.2020. godine, Skupština opštine Kalinovik raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
JU Dom za starija lica Kalinovik, Kalinovik
I – Opis poslova
Direktor rukovodi Ustanovom, predstavlja i zastupa Ustanovu, odgovoran je za zakonitost njenog rada, vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom o
socijalnoj zaštiti, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Ustanove.
II – Mandat
Mandat direktora traje četiri godine.
III – Status
Radnopravni status, naknade i prava po osnovu imenovanja direktor
ostvaruje u skladu sa zakonom i opštim aktima Ustanove.
IV – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kom nivou u BiH (bilo na
nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou
vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja
upražnjene pozicije,
5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
6. da se na njih ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH.
V – Posebni uslovi:
– završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa sa 240 ECTS
bodova sljedećih zanimanja: dipl. socijalni radnik, dipl. pravnik, dipl. sociolog, menadžer socijalne politike i socijalne zaštite, dipl. pedagog, dipl. defektolog i dipl. ekonomista,
– najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
– položen stručni ispit za rad u organima uprave.
13.3.2020. OGLASNI DIO – Broj 22 III
VI – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju
koji dovodi do sukoba interesa kako je određeno Zakonom o sprečavanju sukoba
interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sistemu javnih službi.
VII – Potrebna dokumenta
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Skupština opštine Kalinovik, Karađorđeva br. 37, 71 230 Kalinovik, sa naznakom: Prijava
na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom za starija lica
Kalinovik, Kalinovik.
Postupak izbora, koji podrazumijeva kontrolu ispunjenosti uslova i ulazni intervju, sprovešće Komisija za izbor i imenovanje, o čemu će svi kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa biti blagovremeno obaviješteni.
Uz prijavu, sa biografi jom na Konkurs, kandidati su dužni priložiti u
originalu ili ovjerenoj kopiji: diplomu o stručnoj spremi, dokaz o radnom
iskustvu u struci, dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz MKR, dokaz o neosuđivanosti, uvjerenje da se ne vodi krivični
postupak, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat dostavlja nakon izbora), pismene izjave o ispunjavanju opštih uslova pod t. 4. i 6.
i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok se računa od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Broj: 01-022-4/20 Predsjednik
9.3.2020. godine Skupštine opštine,
Kalinovik Đorđe Sladoje, s.

Izvor: Sužbeni glasnik RS broj 22 od 13.03.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.03.2020

Datum objave: 13.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.