fbpx

Direktor JU OŠ „PETAR KOČIĆ“ Kozluk

Ovaj oglas je istekao

KONKURS za izbor i imenovanje direktora škole na određeno vrijeme

Direktor JU OŠ „PETAR KOČIĆ“ Kozluk

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „PETAR KOČIĆ“ KOZLUK
Raspisuje:

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora škole na određeno vrijeme…..1 izvršilac

I Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Petar Kočić“ Kozluk, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Petar Kočić“ Kozluk.

II Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole .Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.
Za svoj rad odgovoran je Vladi,školskom odboru i ministru.

III Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Petar Kočić“ Kozluk bira se na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove:
1.Opšti uslovi:
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
-da je stariji od 18 godina

2.Posebni uslovi:
-ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177.stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj:44/17,31/18,84/19,),
-ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.ovog stava,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Potrebna dokumentacija:
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati du dužni priložiti:
-Potpisanu prijavu u kojoj kandidat ,između ostalog ,navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
-Izvod iz matične knjige rođenih ,
-Uvjerenje o državljanstvu ,
-Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima , koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,ne starije od 6 mjeseci;
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala ,službene dužnosti ,polnog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-Program rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Preporuku ranijeg poslodavca,odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Drinska 70, 75413 Kozluk,sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić“ Kozluk“.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.