fbpx

Direktor JZU Bolnica Nevesinje

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Bolnica Nevesinje

Direktor JZU Bolnica Nevesinje

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03), Odluke
Vlade Republike Srpske o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JZU Bolnica Nevesinje, broj: 04/1-012-2-2574/19, od 3.10.2019.
godine, i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog konkursa za
izbor i imenovanje direktora JZU Bolnica Nevesinje, broj: 04/1-012-2-2575/19,
od 3.10.2019. godine, ministar zdravlja i socijalne zaštite r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JZU Bolnica Nevesinje
I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Bolnica Nevesinje (u daljem tekstu: Bolnica).
II – Opis poslova
Direktor Bolnice:
– rukovodi radom Bolnice,
– predstavlja i zastupa Bolnicu,
– odgovoran je za zakonitost rada Bolnice,
– organizuje proces rada i rukovodi procesom rada u Bolnici,
– organizuje stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
– predlaže strateški plan Bolnice,
– predlaže poslovni plan Bolnice,
– predlaže unutrašnju organizaciju Bolnice,
IV OGLASNI DIO – Broj 90 30.10.2019.
– izvršava odluke upravnog odbora,
– naredbodavac je za izvršenje fi nansijskog plana Bolnice,
– imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i o raspoređivanju
radnika na radna mjesta,
– imenuje komisije ili radne grupe za razmatranje određenih pitanja od
interesa za rad Bolnice i
– vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima, statutom
i opštim aktima Bolnice.
III – Mandat
Direktor Bolnice imenuje se na period od četiri godine.
IV – Status
Aktom o imenovanju direktora utvrđuje se radnopravni status.
V – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da nije otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od tri (3) godine prije dana
objavljivanja Konkursa,
4. da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje navedenih poslova,
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
VI – Posebni uslovi:
1. doktor medicine, specijalista jedne od grana medicine iz okvira djelatnosti Bolnice (integrisani studij – 360 ECTS bodova), diplomirani ekonomista (prvi ciklus – 240 ECTS bodova), diplomirani pravnik (prvi ciklus – 240
ECTS bodova) ili diplomirani menadžer (prvi ciklus – 240 ECTS bodova),
2. radno iskustvo najmanje pet godina u struci i
3. poznavanje problematike iz oblasti zdravstva.
VII – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečava- nju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 73/08).
Kandidat ne može biti lice koje je na funkciji u političkoj stranci – član 5.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/03).
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju ako
postoji nespojivost obavljanja dužnosti za poziciju na koju je konkurisao –
propisano odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16) i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16).
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do nespojivosti i sukoba interesa kako je propisano odredbama
Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
118/08, 117/11, 37/12 i 57/16).
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvrđuju druga znanja i
sposobnosti:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– potpisane i ovjerene izjave iz t. 3. i 6. opštih uslova (ovjerene od strane
nadležnog organa),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
– diploma o stečenom obrazovanju,
– uvjerenje o radnom iskustvu – najmanje pet godina u struci,
– poznavanje problematike iz oblasti zdravstva i
– biografi ja – potpisana.
Dokazi (dokumenta) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu.
Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.
IX – Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom u Ministarstvo zdravlja i
socijalne zaštite Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Bolnica Nevesinje.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
X – Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Broj: 11/03-111-39/19
25.10.2019. godine Ministar,
Banjaluka Dr Alen Šeranić, s.r

 

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske broj 90 od 30.10.2019.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.11.2019

Datum objave: 01.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.