fbpx

Direktor Kozica

Na osnovu člana 136. stav (1). tačka (6). i člana 137. stav (3). Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 63/20 i 35/20,), člana 26. i 51. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18), člana 2. Pravilnika o uslovima postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 49/18) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „Josif Pančić“ iz Kozice br. 101/21 od 26.03.2021. godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Josif Pančić“ iz Kozice, raspisuje : JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OŠ „JOSIF PANČIĆ“, KOZICA

Direktor Kozica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠKOLA „JOSIF PANČIĆ“, KOZICA,OPŠTINA OŠTRA LUKA
Djelovodni broj: 102/21

Na osnovu člana 136. stav (1). tačka (6). i člana 137. stav (3). Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 63/20 i 35/20,), člana 26. i 51. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18), člana 2. Pravilnika o uslovima postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 49/18) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „Josif Pančić“ iz Kozice br. 101/21 od 26.03.2021. godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Josif Pančić“ iz Kozice, raspisuje :

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OŠ „JOSIF PANČIĆ“, KOZICA

I – Predmet
Školski odbor JU Osnovna škola „Josif Pančić“, Kozica, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „Josif Pančić“, Kozica, opština Oštra Luka.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III – Mandat
Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 1/16, 66/18), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS“ broj : 44/17, 31/18, 84/19, 63/20 i 35/20), Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS“ broj: 49/18) i Statutom škole i to:
1. Opšti uslovi:
– da je državljanin RS, odnosno BiH;
– da je stariji od 18 godina i
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava;
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
VI – Potrebna dokumentacija
Uz potpisanu prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to :
1. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Izvod iz matične knjige rođenih;
4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost);
5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu;
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
7. Potvrda, odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
10. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca), škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata a prije stupanja na dužnost;
11.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca);
12. Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
13. Kratku biografiju sa podacima o predhodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
14. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Osnovna škola „Josif Pančić“, Kozica, ul. Donja Kozica br. 129, 78 204 Bronzani Majdan, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora (NE OTVARATI)“..
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomena
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU Osnovna škola „Josif Pančić“, Kozica, u roku od osam (8) dana od dana prijeme odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.