fbpx

Direktor Odjela za internu reviziju Mostar

Ovaj oglas je istekao

Direktor Odjela za internu reviziju Mostar

Na temelju članka 28. točka b) Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.8/05: 81/08; 22/09; i 109/12), članka 117. stavak 9. točka 2. Statuta JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Odluke Odbora za reviziju JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar broj I-139/20 od 10.01.2020. godine, Odbor za reviziju JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju

Izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar izvršit će Odbor za reviziju JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Imenovanje se vrši na razdoblje od četiri (4) godine.

Direktor Odjela za internu reviziju ima dužnost i odgovornost brinuti se o dosljednoj primjeni zakona i drugih propisa, te odredbi općih akata u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, koji spadaju u nadležnost Odjela za internu reviziju.

Naknada i druga prava direktora Odjela za internu reviziju uređuju se ugovorom zaključenim s Društvom na temelju odluke Skupštine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Podnositelj prijave treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti:
 • da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci)
 • da nije mlađi od 18 godina na dan imenovanja (dokaz: ovjerena preslika važeće CIPS osobne iskaznice ili izvoda iz matične knjige rođenih)
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri (3) godine prije dana objavljivanja natječaja (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog tijela)
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, članak IX. 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog tijela)
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup nespojivo s dužnošću direktora Odjela za internu reviziju, najmanje pet (5) godina od dana pravomoćnosti sudske presude, isključujući vrijeme trajanja zatvorske kazne (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog tijela)
 • da nije osoba kojoj je pravomoćnom presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti iz područja revizija (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog tijela)
 • da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih dužnosti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 16/02), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 12/04) i u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 70/08), (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog tijela)
 • da nije uposlen u JP EP HZ HB d.d. Mostar, i da nema izravni ili neizravni financijski interes u JP EP HZ HB d.d. Mostar, (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog tijela)
 • da ne obavlja dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03; 34/03), (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog tijela)
 1. Posebni uvjeti:
 • VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa bolonjskoga sustava studiranja( koje se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugoga ili trećega ciklusa bolonjskoga sustava studiranja ekonomskog ili pravnog smjera, (dokaz: ovjerena preslika diplome).
 • Minimalno pet godina radnoga staža u struci nakon stjecanja diplome, od čega minimalno tri godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije ili poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili poslovima u vezi s trezorskim poslovanjem ili financijsko-računovodstvenim poslovima, (dokaz: potvrda o radnom iskustvu).
 •  Certifikat internoga revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdan od Federalnog ministarstva financija, (dokaz: ovjerena preslika certifikata internoga revizora za javni sektor).
 • Da nije u sukobu interesa u smislu odredaba članka 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 47/08), (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog tijela)

Pri procjeni kvalifikacija i sposobnosti kandidata, uzet će se u obzir i sljedeće:

 • znanje i sposobnost razumijevanja financijskih izvješća i ukupnog zakonodavstva iz oblasti financija, računovodstva i revizije,
 • stručnost iz područja poslovanja javnoga poduzeća i regulative koja određuje poslovanje,
 • iskustvo u radu Odbora za reviziju i interne revizije,
 • rezultati rada ostvareni tijekom prethodnoga radnog angažiranja,
 • neovisnost u radu i donošenju odluka, spremnost za suradnju, te sposobnost za samostalan i timski rad u obavljanju poslova interne revizije,
 • izražena individualnost, inicijativa, te komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • druge licencije i certifikati vezani za posao direktora interne revizije.

Uz pisanu prijavu na natječaj i sve gore navedene dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kandidati su obvezni dostaviti i kratak životopis s adresom stanovanja i kontakt telefonom.

Kandidati koji se pravodobno prijave i budu ispunjavali uvjete iz natječaja, bit će pozvani na intervju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave kandidata na javni natječaj mogu sadržavati originalne tražene dokumente ili njihove ovjerene preslike.

Natječaj će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ i tiskanom izdanju Večernjega lista (izdanje za Bih).

Natječaj ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave na javni natječaj s traženim dokumentima dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Odbor za reviziju

Ulica Kralja Petra Krešimira IV. 6A

88 000 Mostar

S naznakom

„Prijava na natječaj za izbor i imenovanje direktora

Odjela za internu reviziju – ne otvarati“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 17.01.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.01.2020

Datum objave: 22.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.