fbpx

Direktor – Osnovna škola “Aleksa Šantić” Osmaci

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola “Aleksa Šantić”

Direktor - Osnovna škola “Aleksa Šantić” Osmaci

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „ALEКSA ŠANTIĆ“
O S M A C I

Broj: 02 – 113 / 19
Datum,05.08.2019 .godine

Na osnovu člana 136.stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj 44/17), Školski odbor na sjednici održanoj 02.08.2019. godine donio je odluku o raspisivanju:

КONКURSA
za izbor i imenovanje direktora škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:
– Da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent,
odnosno visoku ili višu stručnu spremu, tj. lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnoj školi,
– Da ima najmanje pet godina iskustva u prosvjeti u struci,
– Da nije osuđen pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se
protiv njega ne vodi krivični postupak,
– Da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji
vaspitno – obrazovnog rada u školi.

Uz prijavu kandidat je obavezan priložiti :
1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,
2. potvrdu o radnom stažu,
3. uvjerenje da nije kažnjavan pravosnažnom presudom na kaznu zatvora,
4. uvjerenje da se protiv njega nevodi krivični postupak,
5. ljekarsko uvjerenje,
6. program rada za četverogodišnji period,
7. preporuku ranijeg poslodavca,
8. kratku biografiju.

Кonkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Direktor se imenuje na period od 4 godine
. O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obavješteni u roku od 8. dana od dana dobijanja Odluke Vlade RS.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu:
JU OŠ „ALEКSA ŠANTIĆ“ OSMACI. 75 406.

PREDSJEDNIК ŠO
Rebić Dragan

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.