fbpx

Direktor OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ BARAĆI

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ BARAĆI

Direktor OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ BARAĆI

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu Odluke Školskog odbora JU OŠ „Vuk Karadžić“ Baraći raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole Javne ustanove Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Baraći- Mrkonjić Grad.

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskomodboru i ministru. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spisaka iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole Javne ustanove Osnovna škole „VukKaradžić“ Baraći može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
1.Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
-da je stariji od 18 godina, .

2. Posebniuslovi:
– da ima završen prviciklus studija u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome izprethodne alineje,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
3, Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo da se pojavi pred Sudom.

VI-Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
– Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnomprocesu,
– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( nestarijeod 6 mjeseci) koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata a prije stupanja na dužnost, ,
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Bosne i Hercegovine,

Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177.stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.
Dokazi (dokumenta) s edostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj kovert i lično ili poštom preporučeno na sledećuadresu: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Baraći, 70267 Baraći, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić”Baraći
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.
VIII-Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora JU OŠ „Vuk Karadžić“ Baraći u roku od osam (8) dana od danadonošenja odluke…

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.09.2021

Datum objave: 15.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.