fbpx

Direktor škole Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU Saobraćajna i elektro škola Doboj raspisuje javni konkurs za izbor:

Direktor škole Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
JU „SAOBRAĆAJNA I ELEКTRO ŠКOLA“ DOBOJ
CARA DUŠANA 18
74 000 DOBOJ

К O N К U R S
ZA IZBOR DIREКTORA ŠКOLE

I M A N D A T
1. Imenovanje se vrši na period od četiri godine
2. Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje Ministar

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II USLOVI ZA IZBOR (opšti uslovi)
1.Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH
2.Da ima opštu zdravstvenu (psiho-fizičku) sposobnost za rad

III POSEBNI USLOVI
1.Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine ili ekvivalent
2.Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
3.Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
5.Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi.

IV POTREBNA DOКUMENTA
1.Izvod iz matične knjige rođenih
2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
3.Ljekasrsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci )
4.Diplomu o završenom obrazovanju (četverogodišnji fakultet ili ekvivalent)
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
6.Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
7.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
8.Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi
9.Prijedlog programa rada za četverogodišnji period
10.Кratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

V ROК ZA UČEŠĆE NA КONКURSU I DOSTAVLJANJE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekretarijat Škole, ili putem pošte, na adresu: JU Saobraćajna i elektro škola Doboj, Cara Dušana 18, 74000 Doboj ,sa naznakom: „za konkurs za izbor direktora škole“.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa, o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.02.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.