fbpx

Direktor škole Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8) i člana 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), člana 3. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 108/09 i 118/09), člana 15. Pravilnika o radu i postupku izbora i razrješenja članova Školskog odbora („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 37/19) i člana 23. stav 1 tačka 8) Statuta JU Muzičke škole „Savo Balaban“ iz Prijedora, Školski odbor raspisuje: J A V N I K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora škole

Direktor škole Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
JU MUZIČKA ŠKOLA “SAVO BALABAN“
PRIJEDOR
Broj: 289/21

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8) i člana 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), člana 3. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 108/09 i 118/09), člana 15. Pravilnika o radu i postupku izbora i razrješenja članova Školskog odbora („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 37/19) i člana 23. stav 1 tačka 8) Statuta JU Muzičke škole „Savo Balaban“ iz Prijedora, Školski odbor raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I- Opšti uslovi
1.da je državljanin RS, odnosno BiH,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost

II- Posebni uslovi
Za direktora škole može biti izabrano lice koje:
1.ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2.ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
3.nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4.ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno -vaspitnog rada škole,
5.ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

III- Potrebna dokumentacija
Uz prijavu kandidat je dužan da dostavi dokaze (ovjerene kopije ili originale) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1 uvjerenje o državljanstvu,
2 izvod iz matične knjige rođenih,
3 ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad – ne starije od 6 mjeseci,
4 diplomu o završenoj stručnoj spremi,
5 uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
6 uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
7 uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8 program rada u narednom četvorogodišnjem periodu,
9 uvjerenje da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
10 kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

IV – Direktor škole se imenuje na period od 4 (četiri) godine.
V – Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
VI – Školski odbor će pismenim putem obavjestiti učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.
VII- Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu škole sa naznakom „Prijava na konkurs“:
JU Muzička škola “Savo Balaban“
Branislava Nušića br.9
79101 Prijedor
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.