Direktor škole Trebinje

Ovaj oglas je istekao

Direktor škole Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i posebne uslove predviđene članom 129. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju:
a) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
b) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
v) da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
g) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
d) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

2.Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:
– Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na
predmetima koji se izučavaju u školi,
– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),
– Prijedlog programa rada direktora škole u narednom četverogodišnjem mandatu,
– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,
– Ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),
– Uvjerenje o neosuđivanosti (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata).

3.Mandat direktora traje četiti godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

4.Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

5.Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti lično u Sekretarijat škole svakim radnim danom od 8 do 12 časova ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa 1, 89101 Trebinje, sa naznakom „Konkurs za direktora škole”.

6.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

7.Svi kandidati će o rezultatima konkursa biti pismeno obavješteni u roku od osam dana od dana završetka procedure o izboru i imenovanju direktora škole.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/konkurs_za_izbor_direktora_ju_centar_srednjih_skola_trebinje/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.09.2018

Datum objave: 06.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.