fbpx

Direktor Središnje administrativne službe, sa sjedištem u Mostaru

Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/00, 32/01 i 18/05) i člana 15. Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj: 38/03 i 86/15), u postupku imenovanja na radno mjesto direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa sjedištem u Mostaru, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavljuje K O N K U R S ZA IMENOVANJENA UPRAŽNJENO RADNO MJESTO

Direktor Središnje administrativne službe, sa sjedištem u Mostaru

Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/00, 32/01 i 18/05) i člana 15. Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 38/03 i 86/15), u postupku imenovanja na radno mjesto direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa sjedištem u Mostaru, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, objavljuje

K O N K U R S

ZA IMENOVANJENA UPRAŽNJENO RADNO MJESTO

1. Direktor Središnje administrativne službe, sa sjedištem u Mostaru – 1 izvršilac

2. Opis radnog mjesta direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

a) rukovodi Središnjom administrativnom službom,

b) nadležan je za organiziranje poslova Središnje administrativne službe,

c) predlaže direktoru Federalnog zavoda program rada, Finansijski plan Federalnog zavoda, donošenje općih akata, uputstava i drugih akata Federalnog zavoda,

d) prati prikupljanje sredstava doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje,

e) stara se o zakonitom radu na rješavanju o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

f) zaključuje ugovor o radu sa radnicima u Središnjoj administrativnoj službi,

g) odlučuje o pravima i obavezama radnika u Središnjoj administrativnoj službi,

h) vrši i druge poslove iz nadležnosti Središnje administrativne službe.

3. Imenovanje se vrši na period od četiri (4) godine.

4. Kandidat za upražnjeno radno mjesto mora ispunjavati sljedeće opće uslove konkursa:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova traženih ovim oglasom,

d) da nije otpušten iz službe odnosno radnog odnosa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja Konkursa,

e) da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,

f) da nije, u smislu propisa u sukobu interesa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, predsjednik ili član glavnog odbora stranačkih organizacija na nivou općine, kantona, regija i državnom nivou, da nije izabrani dužnosnik, da nije nosilac izvršnih funkcija na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, da nije savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

5. Pored navedenih općih uslova, kandidat za upražnjeno radno mjesto mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

a) da u pogledu stručne spreme ima univerzitetsku diplomu najmanje VII stepen stručne spreme (VSS), odnosno diplomu visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,

b) da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva stečenog na poslovima traženim konkursom u okviru visoke stručne spreme, a nakon sticanja fakultetske diplome,

c) da nakon sticanja spreme unutar uslova iz ovog člana stav 1 pod b), ima značajno radno iskustvo od najmanje 4 (četiri) godina iz oblasti javnih finansija, ostvareno kod poslodavca koji se bavi javnim finansijama ili iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja,

d) da nema privatni finansijski interes u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, i

e) da nije predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, ili u javnoj ustanovi i instituciji i privrednom društvu sa većinskim državnim kapitalom.

6. U postupku procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata za imenovanja, Komisija će uzeti u obzir i sljedeće kriterije:

– rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,

– sposobnost upravljanja ljudskim resursima i finansijskim sredstvima,

– sklonost timskom radu,

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti, i

– poznavanje djelatnosti i propisa koje se odnose na Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

7. Konačno imenovanje po ovom Konkursu vrši Upravni odbor Federalnog zavoda.

Kandidati trebaju dostaviti popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac.

Prijavni obrazac Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje kandidati mogu preuzeti u prostorijama Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Mostaru, ulica Dubrovačka bb, ili u Sarajevu, ulica Ložionička broj 2, ili na web stranici Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje: www.fzmiopio.ba. Napominjemo, da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog konkursa, već isti samo olakšava rad organu koji provodi konkursnu proceduru i predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom. Kandidat je obavezan dostaviti Prijavni obrazac, u suprotnom njegova prijava će se smatrati neurednom.

8. Uz prijavni obrazac, kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:

a) uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

b) Univerzitetsku diplomu (nostrificiranu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.) kao i dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja, iznimno, samo da u slučaju visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi Uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, Neovisno o svim drugim zahtjevima iz oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju,

c) uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika izdato od strane nadležne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje uz obavezno dostavljanja i akta koji razrjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja (Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (listing), uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoka stručna sprema/visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da posjeduje traženo radno iskustvo),

d) potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima traženim konkursom u okviru visoke stručne spreme, a nakon sticanja fakultetske diplome izdato od poslodavca, u okviru perioda iz tačke 5. alineja b),

Kao dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, koje je Pravilnikom o sistematizaciji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje određeno kao jedan od posebnih uslova, potvrda ili uvjerenje mora sadržavati podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove i zadatke radnog mjesta na koje se prijavio, dakle neophodno je da potvrde ili uvjerenja sadržavaju podatke da je kandidat radio kod poslodavca na osnovu ugovora o radu, podatke na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme/visokog obrazovanja, opis radnih zadataka, koliko dugo je obavljao navedene poslove i druge podatke kojima se dokazuje posjedovanje traženog radnog iskustva. Za potrebe provođenja konkursa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa sjedištem u Mostaru, gdje je kao poseban uslov određeno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, smatrat će se da su to poslovi visoke stručne spreme za koje je kandidat imao zaključen ugovor o radu.

e) potvrda ili uvjerenje iz tačke 5. alineja c., koja dokazuje da kandidat ima radno iskustvo iz oblasti javnih finansija ili u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, nakon sticanja visoke stručne spreme.

Kao dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo iz oblasti javnih finansija, naročito u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja mogu se dostaviti:

Potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženi uslov u pogledu radnog iskustva iz oblasti javnih finansija ostvarenog kod poslodavca koji se bavi javnim finansijama, ili u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, nakon stečene visoke školske spreme, a na osnovu ugovora o radu i u statusu po stažu osiguranja.

Potvrda ili uvjerenje treba sadržavati podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio – naziv radnog mjesta, jesu li to poslovi visoke stručne spreme/ visokog obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, navesti jasno preciziran period radnog angažovanja na radnim zadacima, iz oblasti javnih finansija, naročito u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

Potvrde i uvjerenja kao i drugi dokazi koji se odnose na radno iskustvo iz tačke 5. alineje b) i c), moraju biti u okviru perioda iz dokaza obuhvaćenih tačkom 8. alineja c).

f) ovjerene izjave o ispunjavanju:

– općih uslova, alineja d), e) i f) (tačka 4.);

– posebnih uslova, alineja d) i e) (tačka 5.).

Napomena: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosi odgovoraju uslovima radnog mjesta kandidat je obavezan dostaviti prilikom zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem.

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedenog postupka izbora, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Konkursa, kao i kopije dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs se objavljuje u dva (2) dnevna lista, na službenoj stranici Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave.

Prijavni obrazac sa dokumentacijom može se dostaviti lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom, na adresu:

FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO

I INVALIDSKO OSIGURANJE – MOSTAR

Ulica Dubrovačka bb

88 000 M O S T A R

Komisija za provođenje postupka za izbor kandidata za upražnjeno radno mjesto Direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa sjedištem u Mostaru

s naznakom “Za javni Konkurs za imenovanje na upražnjeno radno mjesto Direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa sjedištem u Mostaru – “NE OTVARAJ”.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.07.2021

Datum objave: 13.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.