fbpx

Direktor Trebinje

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje, Oktobarska br. 1 raspisuje konkurs za izbor direktora Škole.

Direktor Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
Trebinje

K O N K U R S
za izbor direktora

I – JU Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje, Oktobarska br. 1 raspisuje konkurs za izbor direktora Škole.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – USLOVI
Za direktora JU Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i Statutom Škole.
Opšti uslovi:
– da je lice starije od 18 godina,
– da je državljanin BiH – Republike Srpske,
– da ima opštu zdravstevnu sposobnost za rad.
Posebni uslovi:
1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
2. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovih uslova,
3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
III – POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za radno mjesto direktora JU Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje kandidati, uz potpisanu prijavu na konkurs, prilažu originalne ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
1.Izvod iz matične knjige rođenih,
2.Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,
3.Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
5.Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
6.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa), izdato od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci,
7.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata prije stupanja na dužnost,
8.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
9.Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
10.Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
11.Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

NAPOMENA: Nastavnici i stručni saradnici iz člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole.
IV – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu Škole sa naznakom „Prijava na konkurs za direktora škole“
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 15 DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA KONKURSA.

V – VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANjE DIREKTORA
Direktor JU Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje bira se na period
od četiri godine, a mandat počinje teći od dana stupanja na dužnost.

VI – NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANjA KANDIDATA O REZULTATIMA KONKURSA
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke.

VII – Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Prijave sa potrebnim dokumentima se podnose na adresu: JU Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje, Oktobarska br. 1 .

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 24.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.