fbpx

Direktor Uprave za šumarstvo Livno

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ – Uprava za šumarstvo

Direktor Uprave za šumarstvo Livno

Na osnovu članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne
službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16) a
u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“,
br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ –
Uprava za šumarstvo

03/797

Radno mjesto
– Direktor Uprave za šumarstvo- na mandat od 5 ( pet) godina – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: Upravom za šumarstvo rukovodi direktor. Direktor poslove rukovođenja upravom vrši
na način što organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti uprave; predstavlja i zastupa upravu u
granicama ovlasti koja su mu zakonom i drugim propisima stavljena u nadležnost; odlučuje o
korištenju financijskih i materijalnih sredstava za koja je nadležan, odlučuje o pravima, dužnostima i
odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi sa radnim odnosom sukladno
zakonu i drugim propisima. Rukovođenje upravom ostvaruje se u skladu sa odredbom članka 44.
Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH, jer se uprava nalazi u sastavu ministarstva. Sve
pojedinačne akte iz nadležnosti uprave donosi direktor. Direktor može ovlastiti pojedine rukovodeće
i druge državne službenike da donose odgovarajuće pojedinačne akte, o čemu se donosi posebno
rješenje.
Neposredno vrši slijedeće poslove:
Organizira, planira i rukovodi izvršavanjem složenih poslova i zadataka Uprave za šumarstvo; prati
zakone i primjenu zakonskih propisa iz oblasti šumarstva i drugih propisa i akata koji se odnose ili
dotiču oblast šumarstva; odgovoran je za primjenu zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti
šumarstva i drugih zakonskih propisa iz djelokruga rada; daje po potrebi stručna mišljenja i upute
po svim pitanjima koja su u domeni i nadležnosti Uprave za šumarstvo; osigurava kontrolu utroška
sredstava iz proračuna županije; organizira i rukovodi izradom i aktivno sudjeluje u izradi šumsko
razvojnog plana Hercegbosanske Županije ( u daljnjem tekstu: Županija) i podnosi ga Ministarstvu;
organizira i rukovodi aktivnostima na praćenju realizacije programa integralne zaštite šuma i o tome
izvještava Ministarstvo, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnu
upravu za šumarstvo; rukovodi i sudjeluje u izradi ugovora o ustupanju poslova Županijskom šumsko
gospodarskom društvu koji se prenose na gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u državnom
vlasništvu i prati izvršenje ugovorenih obveza; upoznaje javnost sa stanjem šuma i sudjeluje u
izdavanju odgovarajuće stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju; organizira
i rukovodi aktivnostima davanja mišljenja na šumsko gospodarske osnove; organizira i rukovodi
aktivnostima na praćenju primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda; organizira i rukovodi
aktivnostima na praćenju i sudjeluje u praćenju ekonomskog stanja šumarstva na području Županije
i podatke dostavlja Federalnoj upravi za šumarstvo; organizira i rukovodi aktivnostima u davanju
mšljjenja za proglašenje zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom na način propisan zakonom;
organizira i rukovodi aktivnostima u izradi planova za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu
izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa uz suglasnost nadležnog organa za poslove
vodoprivrede; koordinira rad sa Federalnom upravnom za šumarstvo i Županijskim upravama za
šumarstvo drugih Županija; surađuje sa sektorima u ministarstvu i rukovoditeljima organizacijskih
jedinica u Ministarstvu; organizira, rukovodi i sudjeluje u izradi periodičnih i godišnjih izvješća o radu
Uprave za šumarstvo, kao i o stanju šuma i šumskog zemljišta; organizira, rukovodi i sudjeluje u
izradi planova rada i financijskih planova Uprave za šumarstvo i iste dostavlja Ministarstvu;
odgovoran je za pravodobno i točno dostavljanje svih relevantnih podataka iz oblasti šumarstva
Ministarstvu, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnoj upravi
za šumarstvo; vrši obračun plaća službenika; organizira, rukovodi i sudjeluje u obavljanju drugih
poslova i zadataka koji proizlaze iz Zakona o šumama ili po zahtjevu Vlade Hercegbosanske
Županije i Ministarstva, za svoj rad odgovoran je Vladi Hercegbosanske županije i ministru.
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35 Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII.
stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna
mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se
prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su
osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema
domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala,
javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom
sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
Posebni uvjeti
– visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen šumarski fakultet,
– najmanje šest (6) godina radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na računalu
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći
na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
NAPOMENE ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg
znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju
se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene
u tekstu javnog natječaja.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao
od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja,
dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.
Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na
web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ – Uprava za šumarstvo “
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.12.2019

Datum objave: 03.12.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.